Algemene Voorwaarden WhiteWall (AV)

Ook wij komen niet om de beruchte "kleine lettertjes" heen. We produceren nu eenmaal hoogwaardige en gevoelige laboratoriumproducten. Onze voorwaarden hebben als doel de zakelijke relatie tussen u en ons bindend en fair te regelen. Aan de basis van een bestelling en een overeenkomst liggen daarom altijd de volgende Algemene Voorwaarden van WhiteWall Media GmbH. Door bij ons een bestelling te plaatsen erkent en bevestigt u dat u hiervan kennis hebt genomen en er rekening mee hebt gehouden. U kunt de voorwaarden hier lezen en indien nodig afdrukken.

Op de zakelijke relatie tussen WhiteWall Media GmbH, hier handelend onder de naam WhiteWall (hierna kortweg WhiteWall te noemen), en de besteller zijn uitsluitend de hierna volgende Algemene Voorwaarden van toepassing, in de versie die op het tijdstip van de bestelling gold. WhiteWall erkent geen afwijkende voorwaarden van de besteller, tenzij WhiteWall uitdrukkelijk schriftelijk met de geldigheid hiervan heeft ingestemd.

Algemene bepalingen

1. Welke prestaties leveren wij?
Op uw verzoek voeren wij via de op WhiteWall ter beschikking gestelde invoerhulpmiddelen de volgende prestaties uit: van het door u verstrekte digitale ontwerp vervaardigen wij fysieke afdrukken en prints, dus op een dragermateriaal gereproduceerde digitale data, met optioneel inlijsting of laminering, bijvoorbeeld voor eigen gebruik of voor wederverkoop.

2. Hoe verloopt het proces?
2.1. De weergave van de producten in de webshop is geen juridisch bindend aanbod, maar een vrijblijvende online-catalogus. Door op de knop 'Bestelling verzenden' te klikken bestelt u bindend de goederen in uw winkelwagentje. De bevestiging van de ontvangst van de bestelling volgt direct op het indienen van de bestelling en vormt nog geen acceptatie van de overeenkomst. We kunnen uw bestelling aannemen door het versturen van een opdrachtbevestiging per e-mail of door het leveren van de producten binnen vijf dagen. Ten aanzien van producten uit een en dezelfde bestelling die niet in de verzendingspapieren zijn vermeld, komt geen koopovereenkomst tot stand. Voor de levering worden verzendkosten berekend. De hoogte van de verzendkosten zullen wij bij de bestelling vermelden. Als bij verzending naar landen buiten de EU belastingen, invoerrechten of leges geheven worden, dan dient u deze te dragen. Op het einde van uw bestelling ontvangt u, nadat de producten verzonden zijn, per mail een eenmalige uitnodiging om deel te nemen aan een vrijwillig tevredenheidsonderzoek.
2.2. Onze standaard-levertermijnen zijn niet bindend. Levertijden voor optionele Express-productie of Express-levering zijn bindend. Als wij de voor Express-productie of Express-levering vermelde termijnen niet kunnen naleven, retourneren wij het hiervoor berekende meerbedrag. Gevolgschaden kunnen niet worden geclaimd. Wij behouden ons het recht van deelleveringen voor.
2.3. Wij wijzen erop, dat voor dit deel van de overeenkomst het recht om uw opdracht te herroepen als bedoeld in § 312 d lid 4 nr. 1 van het BGB (Duits Burgerlijk Wetboek, recht op herroeping en retourzending bij op afstand gesloten overeenkomsten) is uitgesloten, aangezien de vervaardigde producten volgens uw opgave individueel worden vervaardigd en op uw persoonlijke wensen worden toegesneden (§ 312 d lid 4 nr. 1 BGB). Zie voor meer details onder Herroepingsrecht.

3. Welke vergoeding krijgen wij?
De vergoeding voor onze prestaties volgens art. 1 van deze AV komt voort uit de op dat moment geldende prijslijst, die te zien is op www.WhiteWall.nl en die wij in het kader van het bestelproces specificeren. Wij behouden ons te allen tijde het recht voor de prijslijst voor toekomstige bestellingen zonder speciale mededeling te wijzigen.

4. Hoe vindt de afrekening plaats?
4.1. WhiteWall Media GmbH verleent contractuele services. De koopprijs - te vermeerderen met de op de aanbodspagina vermelde verzendkosten - dient vooruit te worden voldaan door betalen met een creditcard (MasterCard, VISA, American Express), met iDEAL of met PayPal, aangezien een bestelling individueel voor u wordt vervaardigd. Op verzoek kan in individuele gevallen de mogelijkheid van kopen op rekening door ons worden onderzocht voor overheidsinstanties en grote bedrijven.
4.2. De betaling geschiedt altijd ten gunste van WhiteWall. Als het bij een aanbod om een beeld van een door ons vertegenwoordigde derde gaat, zal WhiteWall de betaling naar rato doorsturen aan de rechthebbende.
4.3. Indien op de rekening van de besteller niet voldoende geld blijkt te staan of als de besteller ten onrechte protest aantekent tegen de machtiging, dan kan WhiteWall verwerkingskosten ten bedrage van 9 € van de besteller vragen.
4.4. Verzuimt de besteller te betalen, dan is WhiteWall gerechtigd, rente wegens late betaling te vorderen ter hoogte van 6% boven de op dat moment als laatste door de Europese Centrale Bank bekendgemaakt basisrente op jaarbasis in rekening te brengen, als ook een vast bedrag van 7,50 € per maning met uitzondering van de eerste maning. Indien WhiteWall door het verzuim aantoonbaar een hogere schade heeft geleden, is WhiteWall gerechtigd deze te verhalen. De besteller kan in de bovenstaande aantonen, dat WhiteWall in het geheel geen schade heeft geleden, of dat deze lager is dan de bovenstaande vaste bedragen.
4.5 Indien het binnenlandse of buitenlandse btw-identificatienummer van de opdrachtgever in het kader van het gekwalificeerde bevestigingsverzoek via het btw-uitwisselingssysteem van de Europese Commissie (VIES) niet gevalideerd kan worden of indien de opdrachtgever zijn btw-identificatienummer bij het plaatsen van de bestelling niet verstrekt heeft, dan zal de bestelling aan btw worden onderworpen, zelfs in het geval van een grensoverschrijdende levering. Het risico van het niet valideren van het aangegeven btw-identificatienummer is voor rekening van de opdrachtgever, indien dit te wijten is aan omstandigheden waarvoor WHITEWALL niet verantwoordelijk is.

5. Eigendomsvoorbehoud
De uitgevoerde werken blijven tot de volledige betaling ons eigendom.

6. Uitvoering van uw opdracht en rechten van derden
Wij gaan ervan uit dat u de vereiste rechten op de door u bestelde werken hebt.

7. Hoe dient u uw gegevens te beschermen?
U bent verplicht om voordat u ons uw opdracht verzendt, een back-up van de gebruikte gegevens (foto's, afbeeldingen, ontwerpen etc.) te maken. Voldoet u niet aan deze verplichting en ontstaat in het kader van deze opdracht schade, dan zijn wij niet aansprakelijk voor enige schade die had kunnen worden voorkomen door aan bovenstaande verplichting van het maken van een back-up te voldoen.

Overeenkomstvoorwaarden

_8. Hoe kunt u reclameren over onze prestatie?
_8.1._ Als u koopman bent in de zin van het Duitse Handelswetboek (HGB), dient u de uitgevoerde werken na levering onverwijld in het kader van de correcte werkwijze te inspecteren en eventueel onverwijld schriftelijk een klacht bij ons in te dienen. § 377 HGB is onverminderd van toepassing.
8.2. In alle andere gevallen is bij vaak voorkomende gebreken reclame alleen binnen een week toegestaan. Voor de berekening van de termijn zijn het tijdstip van levering en de dag van ontvangst van de reclame bepalend.
8.3. Bij reclames dient u ons alle bij de opdracht behorende stukken ter beschikking te stellen. Doet u dit niet, dan kunnen wij geen directe controle en verwerking van de reclame garanderen.
8.4. Gebreken aan een deel van de geleverde goederen geven u niet het recht te reclameren over de gehele levering, tenzij u aannemelijk kunt maken dat een deellevering voor u niet interessant is.

9. Welke garantie geven wij op onze prestaties?
9.1. Wij garanderen voor 5 jaar vanaf het moment van levering dat onze producten vrij zijn van objectieve gebreken.
9.2. Bij terechte reclames hebben wij het recht binnen een passende termijn het product naar onze keus opnieuw te vervaardigen of bij te werken. Lukt het niet om het opnieuw te vervaardigen of bij te werken, dan kunt u de overeenkomst annuleren of verlaging van de vergoeding eisen.
9.3. De in onze basismaterialen en productieprocessen gebruikte papieren, kleurstoffen, chemicaliën en andere materialen kunnen, net als andere kleurstoffen, met de tijd in geringe mate veranderen, deels zelfs van de ene productiegang op de volgende. Bij dergelijke voor deze producten en in de branche gebruikelijke varianties bestaat geen vervangingsplicht. Deze treden vooral in de loop op door hoge temperaturen, hoge luchtvochtigheid - of sterke schommelingen hiervan - en zonlicht.

10. Hoe en met wie komt de overeenkomst tot stand?
10.1. De op WhiteWall aangeboden producten, diensten en beelden worden namens en voor rekening van WhiteWall Media GmbH, Berlijn, aangeboden. Dit wordt ook op de aanbodpagina's en in het verloop van het bestelproces duidelijk gemaakt.
10.2. De weergave van de producten in de webshop is geen juridisch bindend aanbod, maar een vrijblijvende online-catalogus. Door op de knop 'Bestelling verzenden' te klikken bestelt u bindend de goederen in uw winkelwagentje. De bevestiging van de ontvangst van de bestelling volgt direct op het indienen van de bestelling en vormt nog geen acceptatie van de overeenkomst. We kunnen uw bestelling aannemen door het versturen van een opdrachtbevestiging per e-mail of door het leveren van de producten binnen vijf dagen. Ten aanzien van producten uit een en dezelfde bestelling die niet in de bestellingsbevestiging en de verzendingspapieren zijn vermeld, komt geen koopovereenkomst tot stand. Houd er rekening mee dat wij alle producten uitsluitend in huishoudelijk gebruikelijke hoeveelheden verkopen.

11. Hoe wordt het bestelde werk geleverd?
Tenzij anders overeengekomen, vindt de levering af magazijn plaats aan het door u opgegeven bezorgadres. Na levering ontvangt u doorgaans een bevestigings-e-mail van ons.

12. Wat zijn de verzendkosten?
De verzendkosten zijn te lezen in de tekst van het betreffende aanbod en in de samenvatting van uw bestelling.

13. Wat mag ik met de gekochte werken doen, als er afbeeldingen van derden in worden weergegeven?
13.1. Houd er rekening mee, dat u door het kopen van een werk met content uit onze Fotowereld uitsluitend de materiële eigendom hiervan verkrijgt. Er worden geen andere gebruiksrechten verleend. Iedere reproductie (verveelvuldiging), distributie, verhuur, openbaar toegankelijk maken of andere analoge of digitale toepassing zijn niet toegestaan.
13.2. Ook het publiekelijk tentoonstellen van verkregen kunstwerken kan van geval tot geval onderhevig zijn aan toestemming van de betreffende kunstenaar.
13.3. U mag het werk vrij doorverkopen.

14. Handelwijze bij niet beschikbaar zijn
In het onwaarschijnlijke geval dat voor uw bestelling benodigde productiemiddelen niet beschikbaar zijn, zullen wij u dit onverwijld melden en voor zover mogelijk bij benadering de levertermijn noemen.

Herroepingsrecht

15. Herroepingsrecht
U kunt uw overeenkomstverklaring binnen 14 dagen zonder opgave van redenen schriftelijk (bijvoorbeeld d.m.v. een brief of e-mail) of telefonisch herroepen. Hier vindt u ons herroepingsformulier als PDF. A.u.b. afdrukken, invullen en naar ons sturen. De termijn treedt in werking na ontvangst van deze informatie in schriftelijke vorm, maar niet eerder dan na de ontvangst van de producten door de ontvanger (bij herhaalde levering van vergelijkbare producten niet voor de ontvangst van de eerste deellevering) en ook niet voor de nakoming van onze informatieplicht conform artikel 246 § 2 in combinatie met § 1 lid 1 en 2 EGBGB en onze verplichtingen conform § 312g lid 1 regel 1 BGB in combinatie met artikel 246 § 3 EGBGB. De herroepingstermijn wordt gewaarborgd door tijdige toezending van de herroeping of het product. De herroeping moet worden gezonden aan:

WhiteWall Media GmbH
Europaallee 59
50226 Frechen
Duitsland
E-mail: info@WhiteWall.nl

Wij willen u erop wijzen dat er voor werken uit het fotolaboratorium van WhiteWall en voor werken met vrij te kiezen afmetingen, uitvoering, veredeling of detailvormgeving ('individueel product') uit de WhiteWall Fotowereld geen recht op herroeping bestaat, aangezien deze zijn gemaakt aan de hand van uw opgaven individueel zijn vervaardigd en op uw persoonlijke wensen zijn toegesneden.

16. Wat gebeurt er bij een herroeping?
In het geval van en herroeping moeten de over en weer ontvangen prestaties worden geretourneerd en moeten eventuele behaalde voordelen (bijvoorbeeld rente) worden uitgekeerd. Wanneer u niet in staat bent de geleverde producten geheel of gedeeltelijk, of goede conditie te retourneren, dient u in bepaalde gevallen de waarde te vergoeden. Voor beschadiging van het product en het eventueel genoten gebruik dient u alleen compensatie te betalen wanneer het gebruik of de beschadigingen het gevolg zijn van uw omgang met het product, anders dan de controle van eigenschappen en functioneren. Onder 'controle van eigenschappen en functioneren' wordt verstaan het testen en uitproberen van het product, zoals dat ook in een winkel mogelijk en gebruikelijk is. U kunt de vergoedingsverplichting in het geval van een gepaste ingebruikname van het product vermijden door het product niet als uw eigendom in gebruik te nemen en alles achterwege te laten dat de waarde beïnvloedt. Producten die als pakket kunnen worden verzonden, kunt u op ons risico retourneren. Wij vragen u de werken op een geschikte, beschermende wijze te verpakken. Het meest geschikt hiervoor is de speciale verpakking waarin u het werk ontving, inclusief alle beschermende materialen.
De normale verzendkosten voor de retournering zijn voor uw rekening, wanneer de geleverde producten ook de bestelde zijn en wanneer de waarde van de te retourneren producten niet hoger is dan 40 € of wanneer u bij een hogere prijs van het product op het moment van de herroeping nog geen tegenprestatie of contractueel overeengekomen deelbetaling hebt gedaan. In alle andere gevallen kost de retourzending u niets. Producten die niet als pakket kunnen worden verzonden, worden bij u afgehaald. De termijn voor overeengekomen betalingen bedraagt maximaal dertig dagen. Deze termijn begint voor u op het moment dat u ons een herroepingsverklaring of het product toezendt, en voor ons op het moment dat wij deze ontvangen.

Einde van de informatie over herroepingen
Om een snelle verwerking te garanderen, kunt u ook contact opnemen met onze klantenservice. Wij bevelen bovendien aan om ter voorkoming van eventuele schade bij de retourzending de originele verpakking te gebruiken.

17. Afspraak met betrekking tot het dragen van de kosten bij uitoefening van het herroepingsrecht
De normale verzendkosten voor de retournering zijn voor uw rekening, wanneer de geleverde producten ook de bestelde zijn en wanneer de waarde van de te retourneren producten niet hoger is dan 40 € of wanneer u bij een hogere prijs van het product op het moment van de herroeping nog geen tegenprestatie of contractueel overeengekomen deelbetaling hebt gedaan.

Algemene slotbepalingen

18. Systeemintegriteit en storen van de WhiteWall-website, wachtwoorden
18.1. U mag bij het gebruik van de WhiteWall-website geen mechanismen, software of andere scripts gebruiken die het functioneren van de WhiteWall-website zouden kunnen storen.
18.2. U mag geen acties ondernemen die een onredelijke of overmatige belasting van de WhiteWall-infrastructuur zouden kunnen veroorzaken. U mag geen door WhiteWall gegenereerde content blokkeren, overschrijven of aanpassen of op andere wijze storend ingrijpen op de WhiteWall-website.
18.3. De op de WhiteWall-website gepubliceerde content mag zonder voorafgaande toestemming van de rechthebbenden niet worden gekopieerd of gedistribueerd, noch op enige andere wijze worden gebruikt of vermenigvuldigd. Dit geldt ok voor het kopiëren door middel van robot/crawler-zoekmachinetechnologieën of andere automatische mechanismen.
18.4. Een door u gekozen of door ons verstrekt wachtwoord voor het gebruik van onze services met uw klant-account dient u vertrouwelijk te behandelen en te beschermen tegen misbruik. U bent verantwoordelijk voor schade die voortvloeit uit een onrechtmatig gebruik van uw klant-account en/of uw wachtwoord.

19. Waarvoor zijn wij aansprakelijk?
19.1. Wij zijn onbeperkt aansprakelijk voor schade door rechtsgebreken en niet-nakoming van verplichtingen.
19.2. Verder zijn wij alleen onbeperkt aansprakelijk in geval van opzet en grove nalatigheid, ook van onze wettelijke vertegenwoordigers en leidinggevende functionarissen als ook gedelegeerden.
19.3. Voor eenvoudige nalatigheid zijn wij slechts aansprakelijk bij het niet nakomen van een verplichting waarvan de nakoming van groot belang is om het doel van de overeenkomst te behalen (kardinale plicht). Deze aansprakelijkheid wordt beperkt tot het dubbele van de opdrachtwaarde en tot schaden waarvan het ontstaan in het kader van deze overeenkomst normaliter ingecalculeerd moet zijn.
19.4. In alle gevallen zijn wij aansprakelijk voor schaden door overlijden, lichamelijk letsel of aantasting van de gezondheid. Ook de aansprakelijkheid volgens de Duitse Productaansprakelijkheidswet geldt onverminderd.
19.5. Wij streven er voortdurend naar om door optimale processen en werkwijzen onze levertijden te minimaliseren. Voor het behalen van de toegezegde levertijden zijn wij aansprakelijk tot de hoogte van de in rekening gebrachte verzend- en Express-kosten. Levertijden gelden slechts als toegezegd, voor zover ze op onze website zijn gepubliceerd.

20. Welk recht en welke jurisdictie zijn van toepassing op deze overeenkomst?
20.1. Als u niet in Duitsland woont, zijn deze AV onderhevig aan het materiële recht van de Bondsrepubliek Duitsland, bij uitsluiting van het VN-kooprecht (Weens koopverdrag).
20.2. Als u koopman in de betekenis van het Duitse Handelswetboek, een publiekrechtelijk lichaam of een rechtspersoon bent, is Berlijn de exclusieve jurisdictie voor alle uit deze AV en de op basis hiervan gesloten afzonderlijke overeenkomsten voortvloeiende geschillen.

21. Wat gebeurt er met mijn persoonsgegevens?
Alle informatie hierover vindt u in onze Gegevensbeschermingsverklaring.

22. Hoe lang gelden de AV?
De AV gelden tot nader order voor de gehele werkingsperiode van de overeenkomst tussen u en WhiteWall Media GmbH. Ze gelden ook voor toekomstige transacties en andere zakelijke procedures, ook zonder dat hiervoor in afzonderlijke gevallen een herbevestiging nodig is, tot uw wijziging of een beëindiging van de overeenkomstrelatie door het wissen van de gebruikersgegevens.

23. Hoe kunnen wij deze AV wijzigen?
Wij behouden ons het recht voor, de AV te allen tijde zonder opgave van redenen te wijzigen. Op de gewijzigde voorwaarden zullen wij u op onze pagina nadrukkelijk wijzen. Bij wijzigingen van de AV is van uw kant een hernieuwde instemming noodzakelijk.

Bijgewerkt t/m: 31.05.2019