Verklaring omtrent gegevensbescherming

Aanwijzing van de verantwoordelijke instantie

De verantwoordelijke instantie voor de gegevensverwerking op deze website is:

WhiteWall Media GmbH
Europaallee 59
50226 Frechen
Duitsland

De verantwoordelijke instantie beslist alleen of samen met anderen over de doeleinden van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bv. namen, contactgegevens of dergelijke).

Herroeping van uw toestemming voor gegevensverwerking

Alleen met uw uitdrukkelijke toestemming zijn sommige gegevensverwerkingen mogelijk. Een herroeping van uw reeds gegeven toestemming is te allen tijde mogelijk. Een informele kennisgeving per e-mail is voldoende voor de herroeping. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking tot aan de herroeping blijft door de herroeping onaangetast.

Recht om in beroep te gaan bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

Als betrokkene heeft u het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit in geval van een inbreuk op de wetgeving inzake gegevensbescherming. De bevoegde toezichthoudende autoriteit met betrekking tot gegevensbescherming is de staatssecretaris voor gegevensbescherming van de federale staat waar ons bedrijf is gevestigd. De volgende link geeft een lijst van de functionarissen voor gegevensbescherming en hun contactgegevens: www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/AnschriftenLinks/anschriftenlinks-node.html.

Recht op gegevensoverdracht

U heeft het recht om gegevens, die wij op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een overeenkomst automatisch verwerken, aan u of aan derden te laten verstrekken. De gegevens worden in een machinaal leesbaar formaat aangeleverd. Indien u vraagt om de gegevens rechtstreeks door te geven aan een andere verantwoordelijke partij, gebeurt dit alleen voor zover dit technisch haalbaar is.

Recht op informatie, correctie, blokkering, verwijdering

In het kader van de geldende wettelijke bepalingen heeft u te allen tijde het recht om kosteloos informatie te verkrijgen over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst van de gegevens, de ontvangers ervan en het doel van de gegevensverwerking en, indien van toepassing, een recht op correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens. In dit verband en ook voor verdere vragen over het onderwerp van persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via de contactmogelijkheden die in het impressum vermeld staan.

SSL- of TLS-codering

Om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud die u als gebruiker van de site naar ons stuurt, maakt onze website gebruik van SSL- of TLS-codering. Dit betekent dat gegevens die u via deze website doorgeeft, niet door derden kunnen worden gelezen. U kunt een gecodeerde verbinding herkennen aan de adresregel "https://" van uw browser en het slotsymbool in de browserregel.

Gegevensbeschermingsfunctionaris

We hebben een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld.

Philipp Herold
Rudolf-Diesel-Straße 10
23617 Stockelsdorf

E-Mail: dataprotection@whitewall.com

Server logbestanden

In serverlogbestanden verzamelt en bewaart de aanbieder van de website automatisch informatie die uw browser automatisch naar ons stuurt. Deze zijn:

Browsertype en browserversie
Besturingssysteem in gebruik
Verwijzende URL
Gastheernaam van de toegang tot de computer
Tijdstip van de serveraanvraag
IP-adres

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen. De basis voor de gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, onder b), van de AVG, dat de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een overeenkomst of precontractuele maatregelen mogelijk maakt.

Gegevensoverdracht bij het sluiten van de overeenkomst voor de aankoop en verzending van goederen

Persoonsgegevens worden alleen doorgegeven aan derden indien dit noodzakelijk is in het kader van de contractverwerking. Derden kunnen bijvoorbeeld betalingsdienstaanbieders of logistieke bedrijven zijn. Een verdere overdracht van de gegevens vindt niet plaats of alleen als u daar uitdrukkelijk mee heeft ingestemd.
De basis voor de gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, onder b), van de AVG, dat de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een overeenkomst of precontractuele maatregelen mogelijk maakt.

Registratie op deze website

U kunt zich op onze website registreren om bepaalde functies te gebruiken. De overgedragen gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het gebruik van het desbetreffende aanbod of de desbetreffende dienst. Verplichte gegevens die tijdens de registratie worden gevraagd, moeten volledig worden verstrekt. Anders weigeren we de registratie.
In geval van belangrijke wijzigingen, bijvoorbeeld om technische redenen, zullen wij u per e-mail informeren. De e-mail wordt naar het bij de registratie opgegeven adres gestuurd.
De gegevens die tijdens de registratie worden ingevoerd, worden verwerkt op basis van uw toestemming (art. 6 lid 1 lit. a AVG). Een herroeping van uw reeds gegeven toestemming is te allen tijde mogelijk. Een informele kennisgeving per e-mail is voldoende voor de herroeping. De rechtmatigheid van de reeds uitgevoerde gegevensverwerking blijft door de herroeping onaangetast.
Wij bewaren de gegevens die tijdens de registratie worden verzameld voor de periode dat u op onze website bent geregistreerd. Uw gegevens worden gewist als u uw registratie annuleert. Wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast.

Contactformulier

De gegevens die via het contactformulier worden verzonden, worden opgeslagen met inbegrip van uw contactgegevens om uw aanvraag te kunnen verwerken of om beschikbaar te zijn voor vervolgvragen. Deze gegevens worden niet doorgegeven zonder uw toestemming.
De in het contactformulier ingevulde gegevens worden uitsluitend op basis van uw toestemming verwerkt (Art. 6 lid 1 lit. a van AVG). Een herroeping van uw reeds gegeven toestemming is te allen tijde mogelijk. Een informele kennisgeving per e-mail is voldoende voor de herroeping. De rechtmatigheid van de reeds uitgevoerde gegevensverwerking blijft door de herroeping onaangetast.
Gegevens die via het contactformulier worden verzonden, blijven bij ons totdat u ons verzoekt deze te verwijderen, uw toestemming voor de opslag ervan intrekt of totdat de gegevens niet meer opgeslagen moeten worden. Dwingende wettelijke bepalingen - met name bewaartermijnen - blijven onaangetast.

Nieuwsbrief

Om onze nieuwsbrief te kunnen versturen, hebben we van u een e-mailadres nodig. Het is noodzakelijk om het opgegeven e-mailadres te controleren en in te stemmen met het ontvangen van de nieuwsbrief. Aanvullende gegevens worden niet verzameld of zijn vrijwillig. Het gebruik van de gegevens gebeurt uitsluitend voor het versturen van de nieuwsbrief.
De gegevens die u bij uw inschrijving op de nieuwsbrief verstrekt, worden uitsluitend verwerkt op basis van uw toestemming (art. 6 lid 1 liter DSGVO). Een herroeping van uw reeds gegeven toestemming is te allen tijde mogelijk. Om uw toestemming in te trekken, stuurt u eenvoudigweg een informele e-mail of gebruikt u de link in de nieuwsbrief om u af te melden. De intrekking doet geen afbreuk aan de wettigheid van de reeds uitgevoerde gegevensverwerkingsoperaties.
Gegevens die zijn ingevoerd om het abonnement aan te gaan worden verwijderd als u zich afmeldt. Als deze gegevens voor andere doeleinden en elders aan ons zijn doorgegeven, blijven ze bij ons.

Productaanbevelingen via Email

Om bestaande klanten bewust te maken van producten uit hun interessegebied, zullen wij u per e-mail informeren over deze producten. Bestaande klanten ontvangen deze individuele productaanbevelingen ook als ze zich niet hebben ingeschreven op onze nieuwsbrief. Wij selecteren de individuele productaanbeveling op basis van de gegevens en informatie die u bij uw aankopen hebt achtergelaten en die volgens de wettelijke bepalingen kunnen worden gebruikt.
Als u niet langer geïnteresseerd bent in onze individuele productaanbevelingen en deze niet langer wenst te ontvangen, kunt u te allen tijde contact opnemen met onze klantenservice: 02 8085469.

YouTube

Voor de integratie en weergave van video-inhoud maakt onze website gebruik van plugins van YouTube. Het videoportaal wordt geleverd door YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.
Wanneer een pagina met geïntegreerde YouTube-plugin wordt opgeroepen, wordt een verbinding met de YouTube-servers tot stand gebracht. Dit vertelt YouTube welke van onze pagina's u heeft opgeroepen.
YouTube kan uw surfgedrag direct toewijzen aan uw persoonlijke profiel, als u bent ingelogd op uw YouTube-account. Door uit te loggen heeft u de mogelijkheid om dit te voorkomen.
YouTube wordt gebruikt in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen. Dit is een legitiem belang in de zin van artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG.
Details over de behandeling van gebruikersgegevens zijn te vinden in het privacybeleid van YouTube op: www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Cookies

Wij maken gebruik van cookies (dat zijn kleine tekstbestandjes die bij een bezoek aan www.whitewall.com op uw computer worden opgeslagen) om uw gebruik van onze website veiliger en gebruikersvriendelijker te maken. Het merendeel van deze cookies wordt na afloop van uw bezoek aan onze website automatisch verwijderd. Andere cookies blijven op uw eindapparaat staan en stellen ons of onze partnerbedrijven in staat om uw browser bij uw volgende bezoek te herkennen (permanente cookies). Meer informatie en individuele cookie-instellingen is te vinden in de voettekst van de pagina onder het opschrift "cookie-instellingen".

Bij het oproepen van de pagina's wordt de gebruiker geïnformeerd over het gebruik van cookies voor analysedoeleinden en wordt zijn toestemming voor de verwerking van de in dit kader gebruikte persoonsgegevens gevraagd. Om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen, gebruiken wij de oplossing voor het beheer van de toestemming van Usercentrics, die uw toestemming op basis van artikel 6, lid 1, c), van de Europese Algemene verordening gegevensbescherming opslaat, om te voldoen aan de documentatieverplichtingen krachtens artikel 7, lid 1, van de Europese Algemene verordening gegevensbescherming.

Google Analytics

Onze website maakt gebruik van functies van de webanalysedienst Google Analytics. De aanbieder van de webanalysedienst is Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
Google Analytics maakt gebruik van "cookies". Dit zijn kleine tekstbestanden die uw webbrowser op uw eindapparaat opslaat en die een analyse van het gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van onze website wordt naar een server van Google gestuurd en daar opgeslagen. De serverlocatie is meestal de VS.
De instelling van Google Analytics-cookies is gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG. Als exploitant van deze website hebben wij een legitiem belang bij het analyseren van het gebruikersgedrag met het oog op het optimaliseren van onze website en, indien van toepassing, het adverteren.
U kunt voorkomen dat uw gegevens door Google Analytics worden verzameld door op de volgende link te klikken: Schakel Google Analytics uit. Een opt-out-cookie is ingesteld om te voorkomen dat uw gegevens tijdens toekomstige bezoeken aan onze website worden verzameld.

IP-anonimisering

We gebruiken Google Analytics in combinatie met IP-anonimiseringsfunctie. Het zorgt ervoor dat Google uw IP-adres binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten die deel uitmaken van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte afkort voordat het naar de VS wordt verzonden. Er kunnen zich uitzonderlijke gevallen voordoen waarin Google het volledige IP-adres overbrengt naar een server in de VS en het daar verkort. In opdracht van ons zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteiten op te stellen en om ons verdere diensten in verband met het gebruik van de website en het internet te leveren. Het door Google Analytics verzonden IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

Browser Plugin

Het instellen van cookies door uw webbrowser kan worden voorkomen. Sommige functies van onze website kunnen hierdoor echter worden beperkt. U kunt ook voorkomen dat er gegevens over uw websitegebruik worden verzameld, waaronder uw IP-adres en de daaropvolgende verwerking door Google. Dit is mogelijk door het downloaden en installeren van de browser plugin die toegankelijk is via de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Bezwaar tegen gegevensverzameling

U kunt voorkomen dat uw gegevens door Google Analytics worden verzameld door op de volgende link te klikken: Google Analytics uitschakelen. Er wordt een opt-out-cookie ingesteld om te voorkomen dat uw gegevens bij toekomstige bezoeken aan onze site worden verzameld.
Details over hoe Google Analytics met gebruikersgegevens omgaat, vindt u in het privacybeleid van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Orderafhandeling

Om volledig te voldoen aan de wettelijke eisen op het gebied van gegevensbescherming hebben wij een contract met Google gesloten voor de verwerking van bestellingen.

Demografische kenmerken bij Google Analytics

Onze website maakt gebruik van de functie "demografische kenmerken" van Google Analytics. Het kan worden gebruikt om rapporten te genereren die informatie bevatten over de leeftijd, het geslacht en de interesses van de bezoekers van de site. Deze gegevens zijn afkomstig van op interesse gebaseerde reclame door Google en van bezoekersgegevens van derden. Het is niet mogelijk om de gegevens aan een bepaalde persoon toe te wijzen. U kunt deze functie op elk moment uitschakelen. U kunt dit doen via de advertentie-instellingen in uw Google-account of door het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics in het algemeen te verbieden, zoals uitgelegd in het gedeelte "Verzet tegen het verzamelen van gegevens".

PayPal

Onze website maakt betaling via PayPal mogelijk. Aanbieder van de betalingsdienst is PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg.
Als u met PayPal betaalt, worden de door u ingevoerde betalingsgegevens naar PayPal gestuurd.
De overdracht van uw gegevens aan PayPal is gebaseerd op art. 6 lid 1 lit. a van AVG (toestemming) en art. 6 lid 1 lit. b van AVG (verwerking voor de uitvoering van een overeenkomst). Een herroeping van uw reeds gegeven toestemming is te allen tijde mogelijk. De gegevensverwerking in het verleden blijft effectief in het geval van herroeping.

Pinterest Plugin

Onze site maakt gebruik van functies van het sociale netwerk Pinterest. De provider is Pinterest Inc, 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103-490, USA.
Wanneer u een pagina met Pinterest-functies opent, maakt uw browser een directe verbinding met de Pinterest-servers. De loggegevens worden naar de Pinterest-servers gestuurd. De servers bevinden zich in de VS. Aan de hand van de loggegevens kunnen conclusies worden getrokken over uw IP-adres, bezochte websites, browsertype en -instellingen, datum en tijd van de aanvraag, uw gebruik van Pinterest en cookies.
Zie voor meer informatie het privacybeleid van Pinterest: https://about.pinterest.com/de/privacy-policy.

Google AdSense

Onze website maakt gebruik van Google AdSense. De aanbieder is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.
Google AdSense dient voor de integratie van advertenties en stelt cookies in. Cookies zijn kleine tekstbestanden die uw webbrowser op uw eindapparaat opslaat om het gebruik van de website te analyseren. Google AdSense maakt ook gebruik van web beacons. Web beacons zijn onzichtbare grafieken die een analyse van het bezoekersverkeer op onze website mogelijk maken.
De informatie die door cookies en web beacons wordt gegenereerd, wordt overgebracht naar de servers van Google en daar opgeslagen. Google kan deze informatie doorgeven aan contractuele partners. Google zal echter uw IP-adres niet samenvoegen met andere gegevens die door u zijn opgeslagen.
De opslag van AdSense-cookies is gebaseerd op Art. 6 lid 1 lit. f van de AVG. Wij hebben als website-exploitanten een legitiem belang bij de analyse van het gebruikersgedrag om onze website en onze reclame te optimaliseren.
Met een moderne webbrowser kunt u het plaatsen van cookies monitoren, beperken en voorkomen. Het deactiveren van cookies kan resulteren in een beperkte functionaliteit van onze website. Door het gebruik van onze website gaat u akkoord met de verwerking van de over u verzamelde gegevens door Google op de hierboven beschreven wijze en met het hierboven genoemde doel.

Google AdWords en Google Conversion Tracking

Onze website maakt gebruik van Google AdWords. De aanbieder is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.
AdWords is een online advertentieprogramma. Als onderdeel van het online advertentieprogramma werken we met conversie tracking. Na een klik op een advertentie die door Google is geplaatst, wordt een cookie ingesteld voor het bijhouden van de conversie. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door uw webbrowser op uw apparaat worden opgeslagen. Google AdWords Cookies vervallen na 30 dagen en worden niet gebruikt om gebruikers persoonlijk te identificeren. De cookie stelt Google en ons in staat om te herkennen dat u op een advertentie heeft geklikt en naar onze site bent doorverwezen.
Elke Google AdWords-klant ontvangt een andere cookie. De cookies zijn niet te traceren via websites van AdWords-klanten. Conversiecookies worden gebruikt om conversiestatistieken te genereren voor AdWords-klanten die gebruik maken van conversietracking. AdWords-klanten komen te weten hoeveel gebruikers op hun advertentie hebben geklikt en doorgestuurd zijn naar pagina's met conversietags. AdWords-klanten ontvangen echter geen informatie die een persoonlijke identificatie van de gebruikers mogelijk maakt. Als u niet wilt deelnemen aan de tracking, kunt u zich afmelden voor het gebruik van de dienst. In dit geval moet de conversiecookie gedeactiveerd worden in de gebruikersinstellingen van de browser. Op deze manier vindt er geen opname plaats in de statistieken voor het bijhouden van conversies.
De opslag van "conversiecookies" is gebaseerd op Art. 6 lid 1 lit. f van de AVG. Als website-exploitant hebben wij een legitiem belang bij het analyseren van het gebruikersgedrag om onze website en onze reclame te optimaliseren.
Details over Google AdWords en Google Conversion Tracking zijn te vinden in de regelgeving voor gegevensbescherming van Google: https://www.google.de/policies/privacy/.

“Facebook”-Social-Plug-in

Op onze website gebruiken we de plugin van het sociale netwerk Facebook. Facebook is een internetdienst van facebook Inc. 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. In de EU wordt deze dienst op zijn beurt geëxploiteerd door Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland, hierna beide "Facebook" genoemd.
Door de certificering volgens het EU-VS Privacy Shield (“EU-US Privacy Shield“)
www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active garandeert Facebook dat de gegevensbeschermingsvoorschriften van de EU ook worden nageleefd bij de verwerking van gegevens in de VS.
De rechtsgrondslag is artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG. Ons legitieme belang ligt in het verbeteren van de kwaliteit van onze internetaanwezigheid.
Meer informatie over de mogelijke plug-ins en hun respectievelijke functies vindt u op Facebook op https://developers.facebook.com/docs/plugins/.
Als de plug-in opgeslagen is op een van de pagina's van onze website die u bezoekt, zal uw internetbrowser een weergave van de plug-in downloaden van de Facebook-servers in de VS. Om technische redenen is het noodzakelijk dat Facebook uw IP-adres verwerkt. Daarnaast worden echter ook de datum en het tijdstip van uw bezoek aan onze website geregistreerd.
Als u tijdens uw bezoek aan een van onze websites die met de plug-in zijn uitgerust, bij Facebook bent ingelogd, wordt de informatie die de plug-in tijdens uw specifieke bezoek verzamelt, door Facebook herkend. Facebook kan de op deze manier verzamelde informatie toewijzen aan uw persoonlijke gebruikersaccount. Als u bijvoorbeeld de "Like"-knop op Facebook gebruikt, wordt deze informatie opgeslagen in uw Facebook-gebruikersaccount en kan deze op het Facebook-platform gepubliceerd worden. Als u dit wilt voorkomen, moet u zich voor uw bezoek aan onze website bij Facebook afmelden of voorkomen dat het laden van de Facebook-plug-in door een add-on voor uw internetbrowser wordt geblokkeerd.
Facebook geeft meer informatie over het verzamelen en gebruiken van gegevens en over uw rechten en beschermingsopties in dit verband in de privacyverklaringen die beschikbaar zijn op https://www.facebook.com/policy.php.

Hotjar

We gebruiken Hotjar op onze website. Dit is een webanalyse-service die wordt geleverd door Hotjar Ltd., Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta, Europe, hierna alleen "Hotjar" genoemd.
Hotjar dient om het gebruiksgedrag van onze website te analyseren. De rechtsgrondslag is artikel 6, lid 1, onder f), van AVG. Ons legitieme belang ligt in de analyse, optimalisatie en economische werking van onze internetaanwezigheid.
Hotjar stelt ons in staat om uw gebruiksgedrag op onze website vast te leggen en te evalueren, zoals uw muisbewegingen of muisklikken. Uw bezoek aan onze website wordt echter anoniem gemaakt. Daarnaast wordt informatie over uw besturingssysteem, uw internetbrowser, inkomende of uitgaande links, de geografische herkomst en het type en de activering van het eindapparaat dat u gebruikt, geëvalueerd en verwerkt voor statistische doeleinden door Hotjar. Hotjar kan ook directe feedback van u krijgen. Bovendien biedt Hotjar verdere informatie over gegevensbescherming op https://www.hotjar.com/privacy.
Verder heeft u de mogelijkheid om de analyse van uw gebruiksgedrag te beëindigen door middel van de zogenaamde opt-out. Wanneer u de link https://www.hotjar.com/opt-out bevestigt, wordt via uw internetbrowser een cookie op uw eindapparaat opgeslagen, waardoor verdere analyse wordt voorkomen. Houd er echter rekening mee dat u opnieuw op de bovenstaande link moet klikken als u de cookies die op uw eindapparaat zijn opgeslagen, verwijdert.

Visual Website Optimizer

Wij gebruiken Visual Website Optimizer op onze website. Dit is een webanalyse-service van het bedrijf Wingify Software Private Limited, 1104, KLJ Tower North, Netaji Subhash Place, Pitampura, Delhi 110034, India, in het volgende alleen aangeduid als "VWO".
VWO wordt gebruikt om het gebruikersgedrag op onze website te analyseren. De wettelijke basis is Art. 6 para. 1 lit. f) GDPR. Ons legitiem belang is de analyse, optimalisatie en commerciële werking van onze website.
Met VWO kunnen we uw gebruikersgedrag op onze website, zoals bewegingen of muisklikken, registreren en evalueren en A/B-tests en conversieoptimalisering implementeren. Uw bezoek aan onze website is daarbij anoniem. VWO slaat gebruikersactiviteiten, apparaat- en browserinformatie en een unieke gebruikers-ID (vwo uuid) op in een cookie. Daarbij wordt het IP-adres en eventuele persoonlijke inhoud op de website volledig anoniem in geval van opnames.
Op https://vwo.com/privacy-policy/ biedt VWO verdere privacy-informatie en zorgt ervoor dat wordt voldaan aan de Europese normen voor gegevensbescherming volgens GDPR: https://vwo.com/platform/security-compliance/gdpr/.
Daarnaast heeft u de mogelijkheid om de analyse van uw gebruikersgedrag te beëindigen in het kader van de zogenaamde opt-out. Als u de link https://vwo.com/opt-out/ bevestigt, wordt er een cookie op uw apparaat opgeslagen dat verdere analyse verhindert. Houd er echter rekening mee dat u opnieuw op de bovenstaande link moet klikken als u de cookies die op uw apparaat zijn opgeslagen, verwijdert.

Criteo

Wij gebruiken Criteo op onze website voor de analyse en voor de individuele weergave van reclame. Criteo is een dienst van Criteo SA, 32 Rue Blanche, 75009 Parijs, hierna "Criteo" genoemd.
De rechtsgrondslag is artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG. Ons legitieme belang ligt in de analyse, optimalisatie en economische werking van onze internetaanwezigheid.
Zogenaamde tracking cookies en soortgelijke opslagtechnieken worden gebruikt om informatie over uw bezoek aan onze website en uw activiteiten op de websites van onze reclamepartners vast te leggen. Deze informatie omvat bijvoorbeeld het aantal subpagina's dat u hebt bekeken, advertenties en producten, de zoekfunctie die u hebt gebruikt, informatie over uw eindapparaat (apparaattype, besturingssysteem, versie) of over uw locatie, om bijvoorbeeld producten of diensten te adverteren die alleen regionaal beschikbaar zijn. Criteo gebruikt een technische ID om de producten die u bekijkt en uw zoekgedrag te volgen. Volgens Criteo wordt u hiermee echter niet persoonlijk geïdentificeerd - er wordt alleen anonieme informatie over uw mogelijke interesses verzameld.
Na evaluatie van de verzamelde informatie plaatst Criteo individuele advertenties op onze website of op de websites van onze reclamepartners (de zogenaamde uitgevers).
De adverteerders kunnen gebruik maken van cookies die via uw internetbrowser op uw apparaat worden opgeslagen om te bepalen of een advertentie van het Criteo-reclame-netwerk moet worden weergegeven wanneer u een website bezoekt.
Criteo zal uw volledige IP-adres alleen voor de volgende doeleinden verwerken:
Opzoeken van fraude, bijvoorbeeld om bezoeken vast te stellen die terug te voeren zijn op menselijk gedrag, toewijzing van verkoop; marketingrapporten met geaggregeerde gegevens.
Criteo geeft aanvullende privacy informatie en analyse- en reclame-informatie op https://www.criteo.com/de/privacy/.
Als u niet akkoord gaat met deze verwerking, heeft u de mogelijkheid om het opslaan van cookies te voorkomen door de instellingen van uw internetbrowser te wijzigen. Meer informatie hierover vindt u onder "Cookies" hierboven.
Onder bovenstaande link kunt u ook de analyse van uw bezoek voorkomen door middel van een zogenaamde opt-out-cookie. In dit geval wordt via uw internetbrowser een cookie op uw eindapparaat opgeslagen, waardoor verdere analyse wordt voorkomen. Houd er echter rekening mee dat u deze cookie opnieuw moet instellen als u de cookies die op uw eindapparaat zijn opgeslagen, verwijdert.

Integratie van de Trusted Shop Trustbadge

Voor de weergave van ons Trusted Shops keurmerk en de eventueel verzamelde beoordelingen, alsmede het aanbod van Trusted Shops producten voor kopers na een bestelling, is de Trusted Shops trust badge op deze website geïntegreerd.
Dit dient ter bescherming van onze in het kader van een belangenafweging overheersende rechthebbenden in een optimale marketing door het mogelijk maken van een veilige aankoop in overeenstemming met art. 6 exp. 1 S. 1 lit. f van AVG. De trustbadge en de daarmee geadverteerde diensten zijn een aanbod van Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Keulen. De trustbadge wordt door een CDN-aanbieder (Content Delivery Network) in het kader van de orderverwerking ter beschikking gesteld. Trusted Shops GmbH maakt ook gebruik van dienstverleners uit de VS. Een passend niveau van gegevensbescherming wordt hier.
Bij het oproepen van de trust badge slaat de webserver automatisch een zogenaamd serverlogbestand op, dat ook uw IP-adres, de datum en het tijdstip van het gesprek, het overgedragen gegevensvolume en de aanvragende provider (toegangsgegevens) bevat en het gesprek documenteert. Individuele toegangsgegevens worden opgeslagen in een beveiligingsdatabase voor de analyse van beveiligingsincidenten. De logbestanden worden uiterlijk 90 dagen na aanmaak automatisch verwijderd.
Verdere persoonlijke gegevens worden aan Trusted Shops GmbH doorgegeven als u besluit om Trusted Shops-producten te gebruiken na het afronden van een bestelling of als u zich al hebt geregistreerd voor gebruik. Zij past de contractuele overeenkomst toe die tussen u en Trusted Shops is gesloten. Hiervoor vindt een automatische verzameling van persoonlijke gegevens uit de bestelgegevens plaats. Of u al geregistreerd bent als koper voor een productgebruik wordt automatisch gecontroleerd door middel van een neutrale parameter, het e-mailadres wordt gehasht door een cryptologische eenrichtingsfunctie. Het e-mailadres wordt omgezet in deze hashwaarde, die niet door Trusted Shops kan worden gedecodeerd, voordat het wordt verzonden. Na controle op een overeenkomst wordt de parameter automatisch gewist.
Dit is noodzakelijk voor de vervulling van onze en Trusted Shops' overheersende legitieme belangen bij het bieden van kopersbescherming in verband met de specifieke bestelling en de transactiebeoordelingsdiensten conform art. 6 lid 1 S. 1 lit. f van AVG. Meer details, ook over de tegenstrijdigheid, zijn af te leiden uit het bovenstaande en in de uitleg van Trustbadge linked Trusted Shops data security.

Google reCAPTCHA

Ter bescherming tegen misbruik van onze webformulieren en spam gebruiken wij de dienst Google reCAPTCHA op deze website. Google reCAPTCHA is een dienst van Google Ireland Limited, gevestigd in Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. (www.google.de). Door het controleren van een handmatige invoer voorkomt deze dienst dat geautomatiseerde software (zogenaamde bots) misbruik maakt van onze website. In overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1, f van de algemene verordening gegevensbescherming dient dit ter bescherming van onze legitieme belangen bij de bescherming van onze website tegen misbruik en om ervoor te zorgen dat onze online-aanwezigheid ongestoord wordt weergegeven.
Google reCAPTCHA maakt gebruik van een in de website geïntegreerde code, een zogenaamde JavaScript, om in het kader van de controlemethoden te gebruiken die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken, zoals cookies. De automatisch verzamelde informatie over uw gebruik van deze website, inclusief uw IP-adres, wordt in de regel naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen. Daarnaast worden andere cookies die door Google-services in uw browser worden opgeslagen, door Google reCAPTCHA geëvalueerd.
Een uitlezing of opslag van persoonsgegevens uit de invoervelden van het betreffende formulier vindt niet plaats.
Voor zover informatie wordt overgedragen naar en opgeslagen op servers van Google in de VS, is het Amerikaanse bedrijf Google LLC gecertificeerd onder het EU-US Privacy Shield. Een actueel certificaat kan hier ingekeken worden.

U kunt het verzamelen van de gegevens die door het JavaScript of de cookie worden gegenereerd en die betrekking hebben op uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) aan Google en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen als u in uw browserinstellingen het uitvoeren van JavaScript of het instellen van cookies verhindert. Houd er rekening mee dat dit de functionaliteit van onze website voor uw gebruik kan beperken.

Meer informatie over het gegevensbeschermingsbeleid van Google vindt u hier.