Verklaring omtrent gegevensbescherming

Aanwijzing van de verantwoordelijke instantie

De verantwoordelijke instantie voor de gegevensverwerking op deze website is:

WhiteWall Media GmbH

Europaallee 59

50226 Frechen

Duitsland

De verantwoordelijke instantie beslist alleen of samen met anderen over de doeleinden van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bv. namen, contactgegevens of dergelijke).

Herroeping van uw toestemming voor gegevensverwerking

Sommige gegevensverwerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Voor de herroeping volstaat een informele mededeling per e-mail aan dataprotection@whitewall.com. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die tot de herroeping heeft plaatsgevonden, blijft door de herroeping onaangetast.

Recht om in beroep te gaan bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit (art. 77 EU-AVG)

Overeenkomstig art. 77 EU-AVG heeft u het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit indien u van mening bent dat de verwerking van uw gegevens in strijd is met de bepalingen inzake gegevensbescherming. Het recht van klacht kan met name worden uitgeoefend bij een toezichthoudende autoriteit in de lidstaat van uw woonplaats, uw werkplek of de plaats van de vermeende inbreuk.

Recht op gegevensoverdracht

U heeft het recht om gegevens, die wij op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een overeenkomst automatisch verwerken, aan u of aan derden te laten verstrekken. De gegevens worden in een machinaal leesbaar formaat aangeleverd. Indien u vraagt om de gegevens rechtstreeks door te geven aan een andere verantwoordelijke partij, gebeurt dit alleen voor zover dit technisch haalbaar is.

Recht op informatie, correctie, blokkering, verwijdering

In het kader van de geldende wettelijke bepalingen heeft u te allen tijde het recht om kosteloos informatie te verkrijgen over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst van de gegevens, de ontvangers ervan en het doel van de gegevensverwerking en, indien van toepassing, een recht op correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens. In dit verband en ook voor verdere vragen over het onderwerp van persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via de contactmogelijkheden die in het impressum vermeld staan. In dit verband, en ook voor verdere vragen over het onderwerp persoonsgegevens, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen (contact: zie "functionaris voor gegevensbescherming" hieronder).

Gegevensbeschermingsfunctionaris

We hebben een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld.

Philipp Herold

Rudolf-Diesel-Straße 10

23617 Stockelsdorf

E-Mail: dataprotection@whitewall.com

SSL- of TLS-codering

Om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud die u als gebruiker van de site naar ons stuurt, maakt onze website gebruik van SSL- of TLS-codering. Dit betekent dat gegevens die u via deze website doorgeeft, niet door derden kunnen worden gelezen. U kunt een gecodeerde verbinding herkennen aan de adresregel "https://" van uw browser en het slotsymbool in de browserregel.

Server logbestanden

In serverlogbestanden verzamelt en bewaart de aanbieder van de website automatisch informatie die uw browser automatisch naar ons stuurt. Deze zijn:

Browsertype en browserversie

Besturingssysteem in gebruik

Verwijzende URL

Gastheernaam van de toegang tot de computer

Tijdstip van de serveraanvraag

IP-adres

Als u de website alleen voor informatieve doeleinden gebruikt, d.w.z. als u zich niet registreert of ons op een andere manier informatie verschaft, verzamelen wij alleen de persoonsgegevens die uw browser naar onze server verzendt. Als u onze website wilt bekijken, verzamelen wij de volgende gegevens, die technisch noodzakelijk zijn om onze website aan u te tonen en om stabiliteit en veiligheid te garanderen. (Rechtsgrondslag is art. 6 lid 1 zin 1 lit. f AVG).

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen. Deze website wordt gehost door een externe dienstverlener (hoster). De persoonsgegevens die op deze website worden verzameld, worden opgeslagen op de servers van de hoster. Wij hebben een gegevensverwerkingsovereenkomst (DPA) met de provider afgesloten. Dit is een contract dat vereist is door de wet op gegevensbescherming en dat garandeert dat de provider de persoonlijke gegevens van onze websitebezoekers alleen verwerkt volgens onze instructies en in overeenstemming met de AVG. 

Gegevensverwerking en -transmissie

Persoonsgegevens worden alleen aan derden doorgegeven indien dit noodzakelijk is voor de afwikkeling van het contract. Derden kunnen bijvoorbeeld betalingsdienstaanbieders of logistieke bedrijven zijn. Verdere overdracht van gegevens vindt niet plaats of alleen plaats indien u daarmee uitdrukkelijk hebt ingestemd.

Voor de afwikkeling van betalingen geven wij de daarvoor vereiste betalings- en bestelgegevens door aan de met de betaling belaste kredietinstelling en, indien van toepassing, aan door ons ingeschakelde betalingsdienstaanbieders of aan de door u in het bestelproces gekozen betalingsdienst.

Beeldgegevens die u ons in het kader van een bestelling of een raadpleging hebt verstrekt, worden automatisch gewist met inachtneming van de volgende termijnen:

Wij bewaren geüploade foto's 90 dagen in uw klantenaccount. Deze opslagperiode geldt vanaf het moment van uploaden, toevoegen aan het winkelmandje of vanaf de laatste bestelling van een foto. U kunt uw foto's zelf voortijdig verwijderen in uw klantenaccount onder "Mijn foto's".

U kunt deze periode verlengen door ze telkens voor 30 dagen te openen en opnieuw op te slaan. Fotokalenderprojecten blijven 90 dagen bewaard na de laatste opslag of bestelling. Ook hier is vervroegde verwijdering mogelijk in uw klantenaccount onder "Fotokalenders".

Persoonsgegevens worden alleen doorgegeven aan overheidsinstanties in het kader van dwingende wettelijke bepalingen. Uw gegevens zullen niet aan particuliere derden worden bekendgemaakt zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

Onze werknemers zijn door ons verplicht tot geheimhouding en tot naleving van de toepasselijke voorschriften inzake gegevensbescherming.

De grondslag voor de gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, onder b), van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (AVG), dat de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een contract of precontractuele maatregelen toestaat.

Bestel

Wij gebruiken de door u verstrekte gegevens om uw bestelling uit te voeren en te verwerken. De grondslag voor de gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, onder b), AVG, dat de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een contract of precontractuele maatregelen toestaat.

Registratie op deze website

U kunt zich op onze website registreren om bepaalde functies te gebruiken. De overgedragen gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het gebruik van het desbetreffende aanbod of de desbetreffende dienst. Verplichte gegevens die tijdens de registratie worden gevraagd, moeten volledig worden verstrekt. Anders weigeren we de registratie.

In geval van belangrijke wijzigingen, bijvoorbeeld om technische redenen, zullen wij u per e-mail informeren. De e-mail wordt naar het bij de registratie opgegeven adres gestuurd.

De grondslag voor de gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, onder b), van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (AVG), dat de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een contract of precontractuele maatregelen toestaat. Herroeping van uw reeds verleende toestemming is te allen tijde mogelijk. Voor de herroeping overeenkomstig artikel 7, lid 3, AVG volstaat een informele mededeling per e-mail. De rechtmatigheid van de reeds verrichte gegevensverwerking blijft door de intrekking onaangetast.

Wij bewaren de gegevens die tijdens de registratie worden verzameld voor de periode dat u op onze website bent geregistreerd. Uw gegevens worden gewist als u uw registratie annuleert. Wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast.

Contactformulier

De gegevens die via het contactformulier worden verzonden, worden opgeslagen met inbegrip van uw contactgegevens om uw aanvraag te kunnen verwerken of om beschikbaar te zijn voor vervolgvragen. Deze gegevens worden niet doorgegeven zonder uw toestemming.

Afhankelijk van het type aanvraag is de rechtsgrondslag voor deze verwerking Art. 6 lid 1 letter b AVG voor aanvragen die u zelf doet als onderdeel van een precontractuele maatregel of Art. 6 lid 1 zin 1 lit. f AVG als uw aanvraag van een andere aard is. Als er persoonlijke gegevens worden opgevraagd die wij niet nodig hebben voor de uitvoering van een contract of om legitieme belangen te beschermen, worden deze aan ons doorgegeven op basis van uw toestemming in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. a AVG.

Gegevens die via het contactformulier worden verzonden, blijven bij ons totdat u ons verzoekt deze te verwijderen, uw toestemming voor de opslag ervan intrekt of totdat de gegevens niet meer opgeslagen moeten worden. Dwingende wettelijke bepalingen - met name bewaartermijnen - blijven onaangetast.

Tevredenheidsenquêtes

Nadat uw bestelling verzonden is, ontvangt u per mail een eenmalige uitnodiging om deel te nemen aan een vrijwillig tevredenheidsonderzoek.

De gegevens die in het kader van tevredenheidsonderzoeken worden verzameld, zullen worden gebruikt om onze diensten te verbeteren en zullen niet aan derden worden doorgegeven.

Als u ons een verzoek tot verwijdering van uw gegevens stuurt naar dataprotection@whitewall.com, zullen de gegevens uit de tevredenheidsonderzoeken anoniem worden gemaakt. Wettelijke termijnen voor gegevensopslag zijn voorbehouden.

Nieuwsbrief

Om onze nieuwsbrief te kunnen versturen, hebben we van u een e-mailadres nodig. Het is noodzakelijk om het opgegeven e-mailadres te controleren en in te stemmen met het ontvangen van de nieuwsbrief. Aanvullende gegevens worden niet verzameld of zijn vrijwillig. Het gebruik van de gegevens gebeurt uitsluitend voor het versturen van de nieuwsbrief.

De gegevens die u bij uw inschrijving op de nieuwsbrief verstrekt, worden uitsluitend verwerkt op basis van uw toestemming (art. 6 lid 1 liter AVG). Herroeping overeenkomstig artikel 7, lid 3, AVG van uw reeds gegeven toestemming is te allen tijde mogelijk. Om uw toestemming in te trekken, stuurt u eenvoudigweg een informele e-mail of gebruikt u de link in de nieuwsbrief om u af te melden. De intrekking doet geen afbreuk aan de wettigheid van de reeds uitgevoerde gegevensverwerkingsoperaties. Voor het verzenden van de nieuwsbrief maken wij gebruik van een dienst van Salesforce.com Germany GmbH, die uw persoonsgegevens namens ons verwerkt in overeenstemming met art. 28 AVG. Uw gegevens zullen niet aan derden worden doorgegeven.

Gegevens die zijn ingevoerd om het abonnement aan te gaan worden verwijderd als u zich afmeldt. Als deze gegevens voor andere doeleinden en elders aan ons zijn doorgegeven, blijven ze bij ons.

Productaanbevelingen via Email

Om bestaande klanten bewust te maken van producten uit hun interessegebied, zullen wij u per e-mail informeren over deze producten. Bestaande klanten ontvangen deze individuele productaanbevelingen ook als ze zich niet hebben ingeschreven op onze nieuwsbrief. Wij selecteren de individuele productaanbeveling op basis van de gegevens en informatie die u bij uw aankopen hebt achtergelaten en die volgens de wettelijke bepalingen kunnen worden gebruikt.

Onafhankelijk van uw inschrijving voor de nieuwsbrief ontvangt u na een aankoop per e-mail productaanbevelingen van onze eigen, soortgelijke goederen. Wij houden ons strikt aan de wettelijke voorschriften terzake. (Reclame per e-mail overeenkomstig § 7 (3) van de Duitse wet op oneerlijke concurrentie (UWG)) U hebt natuurlijk de mogelijkheid om te allen tijde en zonder opgaaf van redenen bezwaar te maken tegen onze productaanbevelingen, zonder dat daarvoor andere kosten in rekening worden gebracht dan de transmissiekosten overeenkomstig de basistarieven. U kunt uw bezwaar schriftelijk kenbaar maken via info@whitewall.com, per telefoon op 030 22 38 14 62 of door gebruik te maken van de uitschrijflink in onze e-mails.

Cookies

Wij maken gebruik van cookies (dat zijn kleine tekstbestandjes die bij een bezoek aan www.whitewall.com op uw computer worden opgeslagen) om uw gebruik van onze website veiliger en gebruikersvriendelijker te maken. Het merendeel van deze cookies wordt na afloop van uw bezoek aan onze website automatisch verwijderd. Andere cookies blijven op uw eindapparaat staan en stellen ons of onze partnerbedrijven in staat om uw browser bij uw volgende bezoek te herkennen (permanente cookies). Meer informatie en individuele cookie-instellingen is te vinden in de voettekst van de pagina onder het opschrift "cookie-instellingen".

Bij het oproepen van de pagina's wordt de gebruiker geïnformeerd over het gebruik van cookies voor analysedoeleinden en wordt zijn toestemming voor de verwerking van de in dit kader gebruikte persoonsgegevens gevraagd. Om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen, gebruiken wij de oplossing voor het beheer van de toestemming van Usercentrics, die uw toestemming op basis van artikel 6, lid 1, c), van de Europese Algemene verordening gegevensbescherming opslaat, om te voldoen aan de documentatieverplichtingen krachtens artikel 7, lid 1, van de Europese Algemene verordening gegevensbescherming.

Contentful CDN

Wij gebruiken Contentful CDN om de inhoud van onze website correct af te leveren. Contentful CDN is een dienst van Contentful GmbH, die fungeert als een content delivery network (CDN) op onze website.

Een CDN helpt om de inhoud van ons online-aanbod, in het bijzonder bestanden zoals afbeeldingen of scripts, sneller ter beschikking te stellen met behulp van regionaal of internationaal gedistribueerde servers. Wanneer u deze inhoud opent, brengt u een verbinding tot stand met servers van Contentful GmbH, Ritterstr. 12-14 10969 Berlijn Duitsland, waarbij uw IP-adres en mogelijk browsergegevens zoals uw gebruikersagent worden doorgegeven. Deze gegevens worden uitsluitend verwerkt voor de hierboven genoemde doeleinden en om de veiligheid en functionaliteit van Contentful CDN te handhaven.

Het gebruik van het Content Delivery Network is gebaseerd op onze legitieme belangen, d.w.z. het belang bij een veilige en efficiënte levering alsmede de optimalisatie van ons online-aanbod overeenkomstig Art. 6 lid 1 lit. f. AVG.

De concrete bewaartermijn van de verwerkte gegevens kan niet door ons worden beïnvloed, maar wordt door Contentful GmbH bepaald. Meer informatie is te vinden in de gegevensbeschermingsverklaring voor Contentful CDN: https://www.contentful.com/legal/de/privacy/.

Aanbieder van betalingsdiensten

Gebruik van Paypal

Onze website maakt betaling via PayPal mogelijk. De betalingsdienstaanbieder is PayPal (Europe) S.à.rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg.

Wanneer u met PayPal betaalt, worden de door u ingevoerde betalingsgegevens aan PayPal doorgegeven.

De overdracht van uw gegevens aan PayPal is gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder a), AVG (toestemming) en artikel 6, lid 1, onder b), AVG (verwerking voor de uitvoering van een overeenkomst). Herroeping van uw reeds gegeven toestemming is te allen tijde mogelijk. Eerdere gegevensverwerkingen blijven van kracht in geval van herroeping.

Op alle PayPal-transacties is het privacybeleid van PayPal van toepassing. U kunt dit vinden op https://www.paypal.com/webapps/mpp/ua/privacy-full.

Gebruik van de betalingsdienstaanbieder Adyen

Wij gebruiken Adyen, een online betaaldienst, voor onze website. De dienstverlener is de Nederlandse onderneming Adyen N.V., Postbus 10095 1001 EB Amsterdam, Nederland.

Meer informatie over de gegevens die worden verwerkt door het gebruik van Adyen vindt u in het privacybeleid op https://www.adyen.com/policies-and-disclaimer/privacy-policy.

Google Analytics

Onze website maakt gebruik van functies van de webanalysedienst Google Analytics. De aanbieder van de webanalysedienst is Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.

Google Analytics maakt gebruik van "cookies". Dit zijn kleine tekstbestanden die uw webbrowser op uw eindapparaat opslaat en die een analyse van het gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van onze website wordt naar een server van Google gestuurd en daar opgeslagen. De serverlocatie is meestal de VS.

Het gebruik van Google Analytics is gebaseerd op uw toestemming in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. a. AVG en § 25 lid 1 TTDSG.

Wij zijn van plan om persoonsgegevens door te geven aan derde landen buiten de Europese Economische Ruimte, met name de VS. De gegevensoverdracht naar de VS wordt uitgevoerd in overeenstemming met art. 45 lid 1 AVG op basis van het adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie. De betrokken Amerikaanse bedrijven en/of hun Amerikaanse onderaannemers zijn gecertificeerd in overeenstemming met het EU-VS Data Privacy Framework (EU-VS DPF).

Details over hoe Google Analytics met gebruikersgegevens omgaat, vindt u in het privacybeleid van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl.

U kunt het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics voorkomen door dit uit te schakelen in onze cookie-instellingen.

IP-anonimisering

We gebruiken Google Analytics in combinatie met IP-anonimiseringsfunctie. Het zorgt ervoor dat Google uw IP-adres binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten die deel uitmaken van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte afkort voordat het naar de VS wordt verzonden. Er kunnen zich uitzonderlijke gevallen voordoen waarin Google het volledige IP-adres overbrengt naar een server in de VS en het daar verkort. In opdracht van ons zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteiten op te stellen en om ons verdere diensten in verband met het gebruik van de website en het internet te leveren. Het door Google Analytics verzonden IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

Browser Plugin

Het instellen van cookies door uw webbrowser kan worden voorkomen. Sommige functies van onze website kunnen hierdoor echter worden beperkt. U kunt ook voorkomen dat er gegevens over uw websitegebruik worden verzameld, waaronder uw IP-adres en de daaropvolgende verwerking door Google. Dit is mogelijk door het downloaden en installeren van de browser plugin die toegankelijk is via de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Orderafhandeling

Om volledig te voldoen aan de wettelijke eisen op het gebied van gegevensbescherming hebben wij een contract met Google gesloten voor de verwerking van bestellingen.

Demografische kenmerken bij Google Analytics

Onze website maakt gebruik van de functie "demografische kenmerken" van Google Analytics. Het kan worden gebruikt om rapporten te genereren die informatie bevatten over de leeftijd, het geslacht en de interesses van de bezoekers van de site. Deze gegevens zijn afkomstig van op interesse gebaseerde reclame door Google en van bezoekersgegevens van derden. Het is niet mogelijk om de gegevens aan een bepaalde persoon toe te wijzen. U kunt deze functie op elk moment uitschakelen. U kunt dit doen via de advertentie-instellingen in uw Google-account of door het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics in het algemeen te verbieden door het uit te schakelen in onze cookie-instellingen.

Google Ads and Conversion Tracking

Wij gebruiken op onze website het online-advertentieprogramma "Google Ads" en in dit kader conversietracking (evaluatie van bezoekacties). Google Conversion Tracking is een analysedienst van Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; "Google"). Indien u uw gewone verblijfplaats in de Europese Economische Ruimte of Zwitserland heeft, is Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland) de verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens. Google Ireland Limited is daarom het aan Google verbonden bedrijf dat verantwoordelijk is voor de verwerking van uw gegevens en de naleving van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Wanneer u op een advertentie van Google klikt, wordt een cookie voor het bijhouden van conversies op uw computer geplaatst. Deze cookies hebben een beperkte geldigheid, bevatten geen persoonsgegevens en worden dus niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. Als u bepaalde pagina's van onze website bezoekt en de cookie nog niet is verlopen, kunnen Google en wij herkennen dat u op de advertentie hebt geklikt en naar die pagina bent doorgestuurd. Elke klant van Google Ads ontvangt een andere cookie. Cookies kunnen dus op geen enkele manier over de websites van Ads-klanten worden getraceerd.

De informatie die met behulp van de conversiecookie wordt verkregen, wordt gebruikt om conversiestatistieken op te stellen. Dit vertelt ons het totale aantal gebruikers die op een van onze advertenties hebben geklikt en zijn doorverwezen naar een pagina met een tag voor het bijhouden van conversies. Wij ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd.

Uw gegevens kunnen worden doorgegeven aan de VS. De gegevensoverdracht naar de VS wordt uitgevoerd in overeenstemming met art. 45 lid 1 AVG op basis van het adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie. De betrokken Amerikaanse bedrijven en/of hun Amerikaanse onderaannemers zijn gecertificeerd in overeenstemming met het EU-VS Data Privacy Framework (EU-VS DPF).

Het gebruik van cookies of vergelijkbare technologieën vindt plaats met uw toestemming op basis van § 25 lid 1 p. 1 TTDSG in combinatie met. Art. 6 lid 1 letter a AVG. De verwerking van uw persoonsgegevens vindt plaats met uw toestemming op basis van art. 6 lid 1 lit. a AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking die tot de intrekking op basis van de toestemming heeft plaatsgevonden.

Meer informatie en het privacybeleid van Google vindt u op: https://policies.google.com/privacy

Google reCAPTCHA

Om onze webformulieren tegen misbruik en spam te beschermen, gebruiken wij op deze website de reCAPTCHA-service van Google. Google reCAPTCHA is een aanbod van Google Ireland Limited met hoofdkantoor in Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. (www.google.com). Deze dienst voorkomt dat geautomatiseerde software (zogenaamde bots) ongepaste activiteiten uitvoert op onze website door een handmatige invoer te controleren. Het gebruik van cookies of vergelijkbare technologieën vindt plaats met uw toestemming op basis van § 25 lid 1 zin 1 TTDSG in combinatie met art. 6 lid 1 lit. Art. 6 par. 1 lit. a AVG. De verwerking van uw persoonlijke gegevens vindt plaats met uw toestemming op basis van Art. 6 par. 1 lit. a AVG.

Door middel van een in de website geïntegreerde code, een zogenaamde JavaScript, gebruikt Google reCAPTCHA in het kader van de controle methoden die een analyse van het websitegebruik door u mogelijk maken, zoals cookies. De automatisch verzamelde informatie over uw gebruik van deze website, met inbegrip van uw IP-adres, wordt gewoonlijk overgebracht naar een server in de VS en daar opgeslagen. Daarnaast worden ook andere cookies die door Google-diensten in uw browser zijn opgeslagen, door Google reCAPTCHA geëvalueerd. Uit de invoervelden van het betreffende formulier worden geen persoonsgegevens gelezen of opgeslagen.

Wij zijn van plan om persoonsgegevens door te geven aan derde landen buiten de Europese Economische Ruimte, met name de VS. De gegevensoverdracht naar de VS wordt uitgevoerd in overeenstemming met art. 45 lid 1 AVG op basis van het adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie. De betrokken Amerikaanse bedrijven en/of hun Amerikaanse onderaannemers zijn gecertificeerd in overeenstemming met het EU-VS Data Privacy Framework (EU-VS DPF).

U kunt het gebruik van cookies weigeren door de juiste instellingen van uw browser te kiezen, maar houd er rekening mee dat u dan mogelijk niet de volledige functionaliteit van deze website kunt gebruiken. Houd er rekening mee dat dit de functionaliteit van onze webinhoud voor u kan beperken.

Meer informatie over het privacybeleid van Google vindt u hier.

Google Fonts

Deze site gebruikt zogenaamde Google Fonts, die door Google worden geleverd, voor de gestandaardiseerde weergave van lettertypen. De Google-lettertypen worden lokaal geïnstalleerd. Er is geen verbinding met de servers van Google. 

Meer informatie over Google Fonts vindt u op https://developers.google.com/fonts/faq en in het privacybeleid van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google Tag Manager

Wij gebruiken Google Tag Manager geleverd door Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. Google Tag Manager wordt gebruikt om website tags te beheren via een interface en stelt ons in staat om de precieze integratie van diensten op onze website te controleren.

Hierdoor kunnen wij op flexibele wijze aanvullende diensten integreren om de toegang van gebruikers tot onze website te evalueren.

Het gebruik van Google Tag Manager is gebaseerd op uw toestemming in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. a. AVG en § 25 lid 1 TTDSG. 

Wij zijn van plan om persoonsgegevens door te geven aan derde landen buiten de Europese Economische Ruimte, met name de VS. De gegevensoverdracht naar de VS wordt uitgevoerd in overeenstemming met art. 45 lid 1 AVG op basis van het adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie. De betrokken Amerikaanse bedrijven en/of hun Amerikaanse onderaannemers zijn gecertificeerd in overeenstemming met het EU-VS Data Privacy Framework (EU-VS DPF).

De concrete opslagperiode van de verwerkte gegevens kan niet door ons worden beïnvloed, maar wordt bepaald door Google Ireland Limited. Meer informatie is te vinden in het privacybeleid voor Google Tag Manager: https://marketingplatform.google.com/about/analytics/tag-manager/use-policy/.

Google Customer Match

Wij gebruiken Google Ads Customer Match lijsten als onderdeel van onze reclameactiviteiten alleen met uw toestemming in overeenstemming met Art. 6 (1) a) AVG. Voor het gebruik van Customer Match worden lijsten met gecodeerde gebruikersgegevens (bijv. namen, e-mailadressen, klantspecifieke identificatiegegevens) geüpload naar Google. Google vergelijkt dan of de doorgegeven gebruikersgegevens overeenkomen met bestaande Google-klanten. Het gebruik van Customer Match dient om ons webaanbod te optimaliseren en te individualiseren voor de respectieve gebruikers. Nadat de Customer Match-lijsten zijn aangemaakt, worden de gecodeerde gegevensrecords automatisch weer verwijderd. De providers krijgen daardoor geen nieuwe adressen.

De ontvanger van de gegevens is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland als orderverwerker. Hiervoor hebben wij een overeenkomst voor orderverwerking gesloten met Google. Wij zijn van plan persoonlijke gegevens door te geven aan derde landen buiten de Europese Economische Ruimte, met name de VS. De gegevensoverdracht naar de VS wordt uitgevoerd in overeenstemming met art. 45 lid 1 AVG op basis van het adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie. De betrokken Amerikaanse bedrijven en/of hun Amerikaanse onderaannemers zijn gecertificeerd in overeenstemming met het EU-VS Data Privacy Framework (EU-VS DPF).

U kunt bezwaar maken tegen dit gebruik door de installatie van cookies te verhinderen via een overeenkomstige instelling in uw browsersoftware (deactiveringsoptie). U kunt ook persoonlijke advertenties in uw Google-gebruikersaccount in het tabblad Privacy naar wens aanpassen. Log hiervoor in bij Google en ga naar "Google-account beheren" in het gedeelte "Gegevens en privacy".

Meer informatie vindt u in het privacybeleid van Google op: https://policies.google.com/privacy.

Microsoft Advertising

Wij gebruiken Microsoft Advertising van Microsoft Corporation (Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA; "Microsoft") op onze website. De gegevensverwerking dient voor marketing- en reclamedoeleinden en voor het meten van het succes van de reclamemaatregelen (conversion tracking). Wij leren het totale aantal gebruikers die op een van onze advertenties hebben geklikt en zijn doorverwezen naar een pagina met een conversietag. Het is echter niet mogelijk deze gebruikers persoonlijk te identificeren.

Microsoft Advertising maakt gebruik van technologieën zoals cookies en tracking pixels om te helpen analyseren hoe u de website gebruikt. Wanneer u op een door Microsoft Advertising geplaatste advertentie klikt, wordt een cookie voor het bijhouden van conversies op uw computer geplaatst. Deze cookie heeft een beperkte geldigheid en wordt niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. Als u bepaalde pagina's van onze website bezoekt en de cookie is nog niet verlopen, kunnen Microsoft en wij herkennen dat u op de advertentie hebt geklikt en naar deze pagina bent doorverwezen. Daarbij kan onder meer de volgende informatie worden verzameld: IP-adres, door Microsoft toegekende identificaties (identifiers), informatie over de browser die u gebruikt en het apparaat dat u gebruikt, referrer URL (webpagina van waaruit u op onze website bent gekomen), URL van onze website.

Uw gegevens kunnen worden doorgegeven aan de VS. De gegevensoverdracht naar de VS wordt uitgevoerd in overeenstemming met art. 45 lid 1 AVG op basis van het adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie. De betrokken Amerikaanse bedrijven en/of hun Amerikaanse onderaannemers zijn gecertificeerd in overeenstemming met het EU-VS Data Privacy Framework (EU-VS DPF). Het gebruik van cookies of vergelijkbare technologieën vindt plaats met uw toestemming op basis van § 25 lid 1 p. 1 TTDSG in combinatie met. Art. 6 lid 1 lit. a AVG. De verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt met uw toestemming op basis van art. 6 lid 1 lit. a AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking die tot de intrekking op basis van de toestemming heeft plaatsgevonden. Meer informatie over gegevensbescherming en de door Microsoft Bing gebruikte cookies vindt u hier.

Integratie van de Trusted Shop Trustbadge

Voor de weergave van ons Trusted Shops keurmerk en de eventueel verzamelde beoordelingen, alsmede het aanbod van Trusted Shops producten voor kopers na een bestelling, is de Trusted Shops trust badge op deze website geïntegreerd.

Dit dient ter bescherming van onze in het kader van een belangenafweging overheersende rechthebbenden in een optimale marketing door het mogelijk maken van een veilige aankoop in overeenstemming met art. 6 exp. 1 S. 1 lit. f van AVG. De trustbadge en de daarmee geadverteerde diensten zijn een aanbod van Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Keulen. De trustbadge wordt door een CDN-aanbieder (Content Delivery Network) in het kader van de orderverwerking ter beschikking gesteld. Trusted Shops GmbH maakt ook gebruik van dienstverleners uit de VS. Een passend niveau van gegevensbescherming wordt hier.

Bij het oproepen van de trust badge slaat de webserver automatisch een zogenaamd serverlogbestand op, dat ook uw IP-adres, de datum en het tijdstip van het gesprek, het overgedragen gegevensvolume en de aanvragende provider (toegangsgegevens) bevat en het gesprek documenteert. Individuele toegangsgegevens worden opgeslagen in een beveiligingsdatabase voor de analyse van beveiligingsincidenten. De logbestanden worden uiterlijk 90 dagen na aanmaak automatisch verwijderd.

Verdere persoonlijke gegevens worden aan Trusted Shops GmbH doorgegeven als u besluit om Trusted Shops-producten te gebruiken na het afronden van een bestelling of als u zich al hebt geregistreerd voor gebruik. Zij past de contractuele overeenkomst toe die tussen u en Trusted Shops is gesloten. Hiervoor vindt een automatische verzameling van persoonlijke gegevens uit de bestelgegevens plaats. Of u al geregistreerd bent als koper voor een productgebruik wordt automatisch gecontroleerd door middel van een neutrale parameter, het e-mailadres wordt gehasht door een cryptologische eenrichtingsfunctie. Het e-mailadres wordt omgezet in deze hashwaarde, die niet door Trusted Shops kan worden gedecodeerd, voordat het wordt verzonden. Na controle op een overeenkomst wordt de parameter automatisch gewist.

Dit is noodzakelijk voor de vervulling van onze en Trusted Shops' overheersende legitieme belangen bij het bieden van kopersbescherming in verband met de specifieke bestelling en de transactiebeoordelingsdiensten conform art. 6 lid 1 S. 1 lit. f van AVG. Meer details, ook over de tegenstrijdigheid, zijn af te leiden uit het bovenstaande en in de uitleg van Trustbadge linked Trusted Shops data security.

Gebruik van de Zendesk Chat

Op onze website heeft u de mogelijkheid om contact met ons op te nemen via "Zendesk Chat". Deze software wordt via een extern systeem beheerd door Zendesk Inc, 1019 Market Street, San Francisco, CA 94103, USA (www.zendesk.de). Dit is een optionele faciliteit en u kunt in plaats daarvan ook per e-mail of telefoon contact met ons opnemen. Bij gebruik van de chat worden gegevens verzameld en opgeslagen ten behoeve van webanalyse en om het chatsysteem te laten functioneren om te reageren op live ondersteuningsverzoeken. Zendesk houdt bij welke pagina van onze website is bezocht. Op basis van deze gegevens kunnen gebruiksprofielen worden opgesteld. Hiervoor kunnen cookies worden gebruikt. Gedane chats worden gelogd en opgeslagen.

Als de op deze manier verzamelde informatie een persoonlijke referentie heeft, wordt de verwerking uitgevoerd in overeenstemming met art. 6 Paragraaf 1 lit. f AVG op basis van ons legitieme belang in een effectieve klantenservice en de statistische analyse van gebruikersgedrag voor optimalisatiedoeleinden.

Om het opslaan van Zendesk-cookies te voorkomen, kunt u uw internetbrowser zo instellen dat er in de toekomst geen cookies meer op uw computer worden geplaatst of dat reeds geplaatste cookies worden verwijderd. Het uitschakelen van alle cookies kan echter tot gevolg hebben dat sommige functies op onze internetpagina's niet meer kunnen worden uitgevoerd.

Salesforce

Wij gebruiken Salesforce op onze website, een dienst voor ons relatiebeheer (CRM). De dienstverlener is het Amerikaanse bedrijf salesforce.com Inc, One Market Street, Suite 300, San Francisco, CA 94105, VS.

Salesforce verwerkt ook gegevens van u in onder andere de VS. De gegevensoverdracht naar de VS wordt uitgevoerd in overeenstemming met art. 45 lid 1 AVG op basis van het adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie. De betrokken Amerikaanse bedrijven en/of hun Amerikaanse onderaannemers zijn gecertificeerd in overeenstemming met het EU-VS Data Privacy Framework (EU-VS DPF).

Het addendum inzake gegevensverwerking, dat overeenstemt met de standaardbepalingen, is te vinden op https://www.salesforce.com/content/dam/web/en_us/www/documents/legal/Agreements/data-processing-addendum.pdf.

Meer informatie over de gegevens die worden verwerkt door het gebruik van Salesforce vindt u in het privacybeleid op https://www.salesforce.com/nl/company/privacy/.

Kameleoon

Deze website maakt gebruik van de personalisatie- en webanalysedienst Kameleoon. Het programma maakt een analyse van gebruikersgedrag mogelijk op basis van (geautomatiseerde) gebruikerssegmentaties. Door de logfilegegevens te analyseren, kunnen we bepalen hoe de individuele gebruikerssegmenten de website bezoeken, welke landingspagina's worden bezocht en hoe een verhoging van het doorklikpercentage kan worden bereikt. Het systeem analyseert uw gedrag en de context waarin u deze website gebruikt en wijst dit anoniem toe aan doelgroepen.

Voor de analyses, zoals hierboven beschreven, worden cookies/lokale opslag van de browser gebruikt, die zijn gekoppeld aan een gepseudonimiseerde ID. Uw IP-adres wordt volledig geanonimiseerd en niet opgeslagen. De door de cookie/lokale opslag gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgestuurd naar een server van Kameleoon in Duitsland en daar in geaggregeerde en gepseudonimiseerde vorm opgeslagen. Het IP-adres dat door uw browser in het kader van Kameleoon wordt doorgegeven, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Kameleoon.

Kameleoon gebruikt deze gegevens om uw gebruik van de website te evalueren en om rapporten samen te stellen over de website-activiteit zodat we onze diensten regelmatig kunnen verbeteren. De wettelijke basis voor het opslaan van de cookie is de gegeven toestemming (art. 6 lid 1 p. 1 lit. a AVG in combinatie met § 25 lid 1 TTDSG). De verdere evaluatie van de verzamelde gegevens vindt plaats over een periode van maximaal 365 dagen op basis van art. 6 lid 1 p. 1 lit. f AVG.

U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken.

Sentry

Wij gebruiken Sentry van Functional Software, Inc, 132 Hawthorne St San Francisco, CA 94107, Verenigde Staten als bugtracker om fouten in de code in een vroeg stadium op te sporen en zo de technische functionaliteit van ons online aanbod te garanderen. Er wordt anonieme informatie verzameld over het apparaat waarop de fout optrad en het tijdstip waarop de fout werd herkend. In sommige gevallen worden ook gebruikerssessies geregistreerd om de fout gemakkelijker te kunnen herstellen. Functional Software, Inc. analyseert deze gegevens niet voor reclamedoeleinden. 

Sentry wordt gebruikt op basis van Art. 6 para. 1 lit. f AVG, aangezien er een legitiem belang is bij het oplossen van fouten om het product te verbeteren.  

Wij zijn van plan om persoonsgegevens door te geven aan derde landen buiten de Europese Economische Ruimte, met name de VS. De gegevensoverdracht naar de VS wordt uitgevoerd in overeenstemming met art. 45 lid 1 AVG op basis van het adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie. De betrokken Amerikaanse bedrijven en/of hun Amerikaanse onderaannemers zijn gecertificeerd in overeenstemming met het EU-VS Data Privacy Framework (EU-VS DPF). 

De exacte opslagperiode varieert van geval tot geval. Gegevens worden verwijderd zodra we de fout hebben hersteld en geen toegang meer nodig hebben tot de foutgegevens. Meer informatie over de opslagperiode van Functional Software, Inc. vindt u in het privacybeleid voor Sentry: https://sentry.io/privacy/.

Adform

Wij hebben AdForm op onze website geïntegreerd. AdForm is een dienst van Adform A/S die gerichte advertenties aan gebruikers toont. AdForm gebruikt cookies en andere browsertechnologieën om gebruikersgedrag te evalueren en gebruikers te herkennen. AdForm verzamelt informatie over het gedrag van bezoekers op verschillende websites. Deze informatie wordt gebruikt om de relevantie van advertenties te optimaliseren. AdForm levert ook gerichte reclame op basis van gedragsprofielen en geografische locatie. Uw IP-adres en andere identificatiekenmerken zoals uw gebruikersagent worden doorgegeven aan de provider. In dit geval worden uw gegevens doorgegeven aan de exploitant van AdForm, Adform A/S, Kopenhagen, Hovedstaden, DK. Webtrackingtechnologieën worden gebruikt om gepseudonimiseerde gebruikersprofielen aan te maken. Deze profielen kunnen niet worden samengevoegd met u als natuurlijk persoon, maar worden bijvoorbeeld gebruikt voor segmentatie bij het weergeven van advertenties.

Het gebruik van AdForm is gebaseerd op uw toestemming in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. a. AVG en § 25 para. 1 TTDSG.

De specifieke opslagperiode van de verwerkte gegevens kan niet door ons worden beïnvloed, maar wordt bepaald door Adform A/S. Meer informatie kunt u vinden in het privacybeleid voor AdForm: http://www.adform.com/privacy-center/.

Adobe Audience Manager

Om het ontwerp van onze website aan te passen, maken wij op sommige van onze websites en online aanbiedingen gebruik van Adobe Audience Manager van Adobe Systems Software Ireland Ltd, 4-6 Riverwalk, City West Business Campus, Dublin 24, Ierland ("Adobe"). Wanneer de website wordt bezocht, wordt een zogenaamde tracking pixel opgeroepen door de servers van Adobe. De servers bevinden zich bij Adobe binnen de lidstaten van de Europese Unie. De trackingpixel maakt een op interesses gebaseerde, op gebruikersgedrag gebaseerde en gepersonaliseerde benadering van reclame mogelijk, die ook op andere van uw eindapparaten (bijv. tablet of smartphone) en op andere websites kan worden weergegeven.  Het gebruik van Adobe Audience Manager is gebaseerd op uw toestemming in overeenstemming met Art. 6 par. 1 lit. a. AVG en § 25 para. 1 TTDSG.

Zelfs als servers binnen de Europese Unie worden gebruikt, kan toegang tot de gegevens door Adobe Systems Inc. 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, VS ("Adobe") niet worden uitgesloten. De gegevensoverdracht naar de VS wordt uitgevoerd in overeenstemming met art. 45 lid 1 AVG op basis van het adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie. De betrokken Amerikaanse bedrijven en/of hun Amerikaanse onderaannemers zijn gecertificeerd in overeenstemming met het EU-VS Data Privacy Framework (EU-VS DPF). Meer informatie over gegevensverwerking en de mogelijkheid om rechtstreeks bezwaar te maken bij Adobe: http://www.adobe.com/de/privacy/opt-out.html.

Meer informatie over gegevensbescherming en traceerprocedures van Adobe Analytics: http://www.adobe.com/de/privacy.html.

AdYouLike

Wij hebben AdYouLike op onze website geïntegreerd. AdYouLike is een dienst van Adyoulike SA die gerichte advertenties aan gebruikers toont. AdYouLike gebruikt cookies en andere browsertechnologieën om gebruikersgedrag te evalueren en gebruikers te herkennen. AdYouLike verzamelt informatie over het gedrag van bezoekers op verschillende websites. Deze informatie wordt gebruikt om de relevantie van advertenties te optimaliseren. Bovendien levert AdYouLike gerichte reclame op basis van gedragsprofielen en geografische locatie. Uw IP-adres en andere identificatiekenmerken zoals uw gebruikersagent worden doorgegeven aan de provider. In dit geval worden uw gegevens doorgegeven aan de exploitant van AdYouLike, Adyoulike SA, New York, New York, VS.

Webtrackingtechnologieën worden gebruikt om gepseudonimiseerde gebruikersprofielen aan te maken. Deze profielen kunnen niet worden samengevoegd met u als natuurlijk persoon, maar worden bijvoorbeeld gebruikt voor segmentatie bij het weergeven van advertenties.

Het gebruik van AdYouLike is gebaseerd op uw toestemming in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. a. AVG en § 25 para. 1 TTDSG.

De specifieke opslagperiode van de verwerkte gegevens kan niet door ons worden beïnvloed, maar wordt bepaald door Adyoulike SA. Meer informatie kunt u vinden in het privacybeleid van AdYouLike: http://www.adyoulike.com/privacy_policy.php.

AWS CloudFront

Type en omvang van de verwerking:

Wij gebruiken AWS CloudFront om de inhoud van onze website goed aan te bieden. AWS CloudFront is een dienst van Amazon Web Services, Inc. die fungeert als een content delivery network (CDN) op onze website.

Een CDN helpt om de inhoud van ons online aanbod, met name bestanden zoals afbeeldingen of scripts, sneller te leveren met behulp van regionaal of internationaal gedistribueerde servers. Wanneer u toegang krijgt tot deze inhoud, brengt u een verbinding tot stand met de servers van Amazon Web Services, Inc., waarbij uw IP-adres en mogelijk browsergegevens zoals uw gebruikersagent worden doorgegeven. Deze gegevens worden uitsluitend verwerkt voor de bovengenoemde doeleinden en om de veiligheid en functionaliteit van AWS CloudFront te handhaven.

Het Content Delivery Network wordt gebruikt op basis van onze legitieme belangen, d.w.z. belang bij de veilige en efficiënte levering en optimalisatie van ons online aanbod in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. f. AVG.

Wij zijn van plan om persoonsgegevens door te geven aan derde landen buiten de Europese Economische Ruimte, met name de VS. De gegevensoverdracht naar de VS wordt uitgevoerd in overeenstemming met art. 45 lid 1 AVG op basis van het adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie. De betrokken Amerikaanse bedrijven en/of hun Amerikaanse onderaannemers zijn gecertificeerd in overeenstemming met het EU-VS Data Privacy Framework (EU-VS DPF).

De specifieke opslagperiode van de verwerkte gegevens kan niet door ons worden beïnvloed, maar wordt bepaald door Amazon Web Services, Inc. Meer informatie kunt u vinden in het privacybeleid voor AWS CloudFront: https://aws.amazon.com/privacy/.

Facebook-pixel

Wij gebruiken metapixels van Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland, om zogenaamde aangepaste doelgroepen te creëren, d.w.z. om groepen bezoekers van ons online aanbod te segmenteren, conversiepercentages te bepalen en deze vervolgens te optimaliseren. Dit gebeurt met name wanneer u reageert op advertenties die wij hebben geplaatst bij Meta Platforms Ireland Limited.

Het gebruik van metapixels is gebaseerd op uw toestemming in overeenstemming met Art. 6 par. 1 lit. a. AVG en § 25 lid 1 TTDSG.

Wij zijn van plan om persoonsgegevens door te geven aan derde landen buiten de Europese Economische Ruimte, met name de VS. De gegevensoverdracht naar de VS wordt uitgevoerd in overeenstemming met art. 45 lid 1 AVG op basis van het adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie. De betrokken Amerikaanse bedrijven en/of hun Amerikaanse onderaannemers zijn gecertificeerd in overeenstemming met het EU-VS Data Privacy Framework (EU-VS DPF).

De specifieke opslagperiode van de verwerkte gegevens kan niet door ons worden beïnvloed, maar wordt bepaald door Meta Platforms Ireland Limited. Meer informatie kunt u vinden in het privacybeleid voor Meta-Pixel: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

ID5

Wij gebruiken de ID5-service van ID5 Technology, Ltd, 199 Bishopsgate, London EC2M 3TY, Verenigd Koninkrijk, om specifieke en relevante advertenties weer te geven aan gebruikersgroepen met behulp van targetingtechnologieën.

Webtrackingtechnologieën worden gebruikt om gepseudonimiseerde gebruikersprofielen aan te maken. Deze profielen kunnen in de regel niet met u als natuurlijk persoon worden samengevoegd, maar worden bijvoorbeeld gebruikt voor segmentatie bij het weergeven van advertenties.

Het gebruik van ID5 is gebaseerd op uw toestemming in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. a. AVG en § 25 lid 1 TTDSG.

De specifieke opslagperiode van de verwerkte gegevens kan niet door ons worden beïnvloed, maar wordt bepaald door ID5 Technology, Ltd. Meer informatie vindt u in het privacybeleid voor ID5: https://trg.de/datenschutzerklarung/.

Improve Digital

Wij hebben onderdelen van Improve Digital op onze website geïntegreerd. Improve Digital is een marketingplatform dat wordt gebruikt om toegang te krijgen tot een advertentienetwerk. De dienst wordt dus gebruikt om allerlei soorten advertenties weer te geven. In dit geval worden uw gegevens doorgegeven aan de exploitant van 360 Polaris, Improve Digital BV, Beechavenue 182, 1119 PX Schiphol-Rijk, Nederland.

Het gebruik van Improve Digital is gebaseerd op uw toestemming in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. a. AVG en § 25 para. 1 TTDSG.

De specifieke bewaartermijn van de verwerkte gegevens is niet door ons te beïnvloeden, maar wordt bepaald door Improve Digital BV. Meer informatie kunt u vinden in het privacybeleid: https://www.improvedigital.com/privacy-policy/.

Index Exchange

Deze website maakt gebruik van de Index Exchange Online Advertising Exchange ("Index Platform"), een dienst geleverd door Index Exchange, 74 Wingold Avenue, Toronto, Ontario M6B1P5, Canada.

Informatie over het surfgedrag van websitebezoekers wordt in puur anonieme vorm verzameld voor marketingdoeleinden en hiervoor worden cookies geplaatst. In dit proces worden geen persoonlijke gegevens verzameld of opgeslagen. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het verzamelen, verwerken en opslaan van de door Index exchange gegenereerde gegevens door u af te melden voor cookies op https://optout.networkadvertising.org/?c=1.

Het gebruik van Index Exchange is gebaseerd op uw toestemming in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. a. AVG en § 25 para. 1 TTDSG.

De specifieke opslagperiode van de verwerkte gegevens kan niet door ons worden beïnvloed, maar wordt bepaald door Index Exchange. Meer informatie over gegevensbescherming bij Index Exchange vindt u op https://www.indexexchange.com/.

IVIDENCE Targeting

Wij gebruiken de Targeting-dienst IVIDENCE van IVIDENCE S.A.R.L., 89 Rue du 11 Novembre, Saint-Just-La-Pendue 42540, Frankrijk, om specifieke en relevante advertenties weer te geven aan gebruikersgroepen met behulp van targeting-technologieën.

Webtrackingtechnologieën worden gebruikt om gepseudonimiseerde gebruikersprofielen aan te maken. Deze profielen kunnen in de regel niet met u als natuurlijk persoon worden samengevoegd, maar worden bijvoorbeeld gebruikt voor segmentatie bij het weergeven van advertenties.

Het gebruik van IVIDENCE Targeting is gebaseerd op uw toestemming in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. a. AVG en § 25 lid 1 TTDSG.

De specifieke opslagperiode van de verwerkte gegevens kan niet door ons worden beïnvloed, maar wordt bepaald door IVIDENCE S.A.R.L.. Meer informatie kunt u vinden in het privacybeleid voor IVIDENCE Targeting: http://www.ividence.com/politique-de-confidentialite/.

BidSwitch

Wij hebben BidSwitch op onze website geïntegreerd. BidSwitch is een dienst van IPONWEB Holding Limited die gerichte advertenties aan gebruikers toont. BidSwitch gebruikt cookies en andere browsertechnologieën om gebruikersgedrag te evalueren en gebruikers te herkennen. BidSwitch verzamelt informatie over bezoekersgedrag op verschillende websites. Deze informatie wordt gebruikt om de relevantie van advertenties te optimaliseren. Bovendien levert BidSwitch gerichte reclame op basis van gedragsprofielen en geografische locatie. Uw IP-adres en andere identificatiekenmerken zoals uw gebruikersagent worden naar de provider verzonden. In dit geval worden uw gegevens doorgegeven aan de exploitant van BidSwitch, IPONWEB Holding Limited, 4th Floor, 16 Garrick Street, Covent Garden, London, WC2E 9BA, UK.

Webtrackingtechnologieën worden gebruikt om gepseudonimiseerde gebruikersprofielen aan te maken. Deze profielen kunnen niet worden samengevoegd met u als natuurlijk persoon, maar worden bijvoorbeeld gebruikt voor segmentatie bij het weergeven van advertenties.

Het gebruik van BidSwitch is gebaseerd op uw toestemming in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. a. AVG en § 25 para. 1 TTDSG.

De specifieke opslagperiode van de verwerkte gegevens kan niet door ons worden beïnvloed, maar wordt bepaald door IPONWEB Holding Limited. Meer informatie kunt u vinden in het privacybeleid voor BidSwitch: https://www.iponweb.com/privacy-policy.

Mediavine

Wij maken gebruik van de diensten van het reclamenetwerk dat wordt beheerd door Mediavine Inc. Mediavine stuurt advertenties naar uw browser. Uw IP-adres wordt daarbij aan Mediavine doorgegeven. Mediavine kan ook andere functies gebruiken (cookies, JavaScript, webbakens en dergelijke) om de effectiviteit van haar reclamecampagnes te meten en/of de reclame-inhoud op onze site te personaliseren. Mediavine-partners kunnen deze gegevens ook gebruiken om te koppelen aan andere eindgebruikersinformatie die de partner onafhankelijk heeft verzameld om gerichte reclame te leveren. Mediavine-partners kunnen ook afzonderlijk gegevens verzamelen over eindgebruikers uit andere bronnen, zoals advertentie-ID's of pixels, en deze gegevens koppelen aan gegevens die zijn verzameld door Mediavine-uitgevers om op interesses gebaseerde advertenties te leveren in uw gehele online ervaring, inclusief apparaten, browsers en apps. Deze gegevens omvatten gebruiksgegevens, cookie-informatie, apparaatinformatie, informatie over interacties tussen gebruikers en advertenties en websites, geolocatiegegevens, verkeersgegevens en informatie over de verwijzingsbron van een bezoeker naar een bepaalde website. Mediavine-partners kunnen ook unieke ID's aanmaken om doelgroepsegmenten te creëren die worden gebruikt om gerichte advertenties te leveren.

Het gebruik van Mediavine is gebaseerd op uw toestemming in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. a. AVG en § 25 lid 1 TTDSG.

De specifieke opslagperiode van de verwerkte gegevens kan niet door ons worden beïnvloed, maar wordt bepaald door Mediavine Inc. Meer informatie kunt u vinden in het privacybeleid: https://www.mediavine.com/privacy-policy/.

Ga voor specifieke informatie over Mediavine-partners, de gegevens die zij verzamelen en hun beleid voor gegevensverzameling en privacy naar: https://www.mediavine.com/ad-partners/.

Media.Net Contextual Ads

Wij hebben Media.Net Contextual Ads op onze website geïntegreerd. Media.Net Contextual Ads is een dienst van Media.Net Advertising FZ-LLC, die gerichte advertenties aan gebruikers weergeeft. Media.Net Contextual Ads gebruikt cookies en andere browsertechnologieën om gebruikersgedrag te evalueren en gebruikers te herkennen. Media.Net Contextual Ads verzamelt informatie over het gedrag van bezoekers op verschillende websites. Deze informatie wordt gebruikt om de relevantie van advertenties te optimaliseren. Bovendien levert Media.Net Contextual Ads gerichte reclame op basis van gedragsprofielen en geografische locatie. Uw IP-adres en andere identificatiekenmerken zoals uw user agent worden doorgegeven aan de provider. In dit geval worden uw gegevens doorgestuurd naar de exploitant van Media.Net Contextual Ads, Media.Net Advertising FZ-LLC, 2701 Aurora Tower, Dubai Media City, Dubai 215028, Verenigde Arabische Emiraten.

Webtrackingtechnologieën worden gebruikt om gepseudonimiseerde gebruikersprofielen aan te maken. Deze profielen kunnen niet worden samengevoegd met u als natuurlijk persoon, maar worden bijvoorbeeld gebruikt voor segmentatie bij het weergeven van advertenties.

Het gebruik van Media.Net Contextual Ads is gebaseerd op uw toestemming in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. a. AVG en § 25 para. 1 TTDSG.

De specifieke opslagperiode van de verwerkte gegevens kan niet door ons worden beïnvloed, maar wordt bepaald door Media.Net Advertising FZ-LLC. Meer informatie kunt u vinden in het privacybeleid voor Media.Net Contextual Ads: https://www.media.net/legal/privacy-policy.

Nativo

Wij hebben Nativo Ads op onze website geïntegreerd. Nativo Ads is een dienst van Nativo, Inc. waarmee gerichte advertenties aan gebruikers worden getoond. Nativo Ads gebruikt cookies en andere browsertechnologieën om gebruikersgedrag te evalueren en gebruikers te herkennen. Nativo Ads verzamelt informatie over het gedrag van bezoekers op verschillende websites. Deze informatie wordt gebruikt om de relevantie van advertenties te optimaliseren. Bovendien levert Nativo Ads gerichte advertenties op basis van gedragsprofielen en geografische locatie. Uw IP-adres en andere identificatiekenmerken zoals uw gebruikersagent worden doorgegeven aan de provider. In dit geval worden uw gegevens doorgegeven aan de exploitant van Nativo Ads, Nativo, Inc, El Segundo, Californië, VS.

Webtrackingtechnologieën worden gebruikt om gepseudonimiseerde gebruikersprofielen aan te maken. Deze profielen kunnen niet worden samengevoegd met u als natuurlijk persoon, maar worden bijvoorbeeld gebruikt voor segmentatie bij het weergeven van advertenties.

Het gebruik van Nativo Ads is gebaseerd op uw toestemming in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. a. AVG en § 25 para. 1 TTDSG.

De specifieke opslagperiode van de verwerkte gegevens kan niet door ons worden beïnvloed, maar wordt bepaald door Nativo, Inc. Meer informatie kunt u vinden in het privacybeleid voor Nativo Ads: https://www.nativo.com/interest-based-ads.

Outbrain

Wij hebben Outbrain op onze website geïntegreerd. Outbrain is een dienst van Outbrain Inc. voor het weergeven van gerichte reclame aan gebruikers. Outbrain gebruikt cookies en andere browsertechnologieën om gebruikersgedrag te evalueren en gebruikers te herkennen.

Outbrain verzamelt informatie over bezoekersgedrag op verschillende websites. Deze informatie wordt gebruikt om de relevantie van advertenties te optimaliseren. Bovendien levert Outbrain gerichte reclame op basis van gedragsprofielen en geografische locatie. Uw IP-adres en andere identificatiekenmerken zoals uw user agent worden doorgegeven aan de provider.

In dat geval worden uw gegevens doorgegeven aan de exploitant van Outbrain, Outbrain Inc, New York, New York, VS.

Het gebruik van Outbrain is gebaseerd op uw toestemming in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. a. AVG en § 25 lid 1 TTDSG.

De specifieke opslagperiode van de verwerkte gegevens kan niet door ons worden beïnvloed, maar wordt bepaald door Outbrain Inc. Meer informatie kunt u vinden in het privacybeleid van Outbrain: https://www.outbrain.com/legal/privacy#privacy-policy.

PubMatic CDN

Wij gebruiken PubMatic CDN om de inhoud van onze website op de juiste manier aan te bieden. PubMatic CDN is een service van PubMatic, Inc. die fungeert als een content delivery network (CDN) op onze website om de functionaliteit van andere PubMatic, Inc. services te garanderen. Voor deze services vindt u een apart gedeelte in dit privacybeleid. Dit gedeelte behandelt alleen het gebruik van het CDN.

Een CDN helpt om de inhoud van ons online aanbod, met name bestanden zoals afbeeldingen of scripts, sneller te leveren met behulp van regionaal of internationaal gedistribueerde servers. Wanneer u toegang krijgt tot deze inhoud, brengt u een verbinding tot stand met de servers van PubMatic, Inc., waarbij uw IP-adres en mogelijk browsergegevens zoals uw gebruikersagent worden verzonden. Deze gegevens worden uitsluitend verwerkt voor de bovengenoemde doeleinden en om de veiligheid en functionaliteit van PubMatic CDN te handhaven.

Het gebruik van het Content Delivery Network is gebaseerd op onze legitieme belangen, d.w.z. interesse in de veilige en efficiënte levering en optimalisatie van ons online aanbod in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. f. AVG.

De specifieke opslagperiode van de verwerkte gegevens kan niet door ons worden beïnvloed, maar wordt bepaald door PubMatic, Inc. Meer informatie vindt u in het privacybeleid voor PubMatic CDN: https://pubmatic.com/legal/privacy/.

Rubicon Project Pixel

Wij gebruiken Rubicon Project Pixel van Rubicon Project, Inc. om aangepaste doelgroepen te creëren, d.w.z. om groepen bezoekers van ons online aanbod te segmenteren, conversiepercentages te bepalen en deze vervolgens te optimaliseren. Dit gebeurt met name wanneer u reageert op advertenties die wij bij Rubicon Project, Inc. hebben geplaatst.

Het gebruik van Rubicon Project Pixel is gebaseerd op uw toestemming in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. a. AVG en § 25 para. 1 TTDSG.

De specifieke opslagperiode van de verwerkte gegevens kan niet door ons worden beïnvloed, maar wordt bepaald door Rubicon Project, Inc. Meer informatie kunt u vinden in het privacybeleid voor Rubicon Project Pixel: https://rubiconproject.com/privacy-policy/.

SMART AdServer

Wij gebruiken SMART AdServer van Horyzon Media als advertentieserver voor ons online aanbod.

Een advertentieserver is een server met software die verantwoordelijk is voor de levering en verwerking van advertenties. Gegevens zoals vertoningen, zichtbaarheid en klikken van bepaalde advertenties worden door de advertentieserver opgeslagen en voor rapportagedoeleinden gebruikt.

Het gebruik van SMART AdServer is gebaseerd op uw toestemming in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. a. AVG en § 25 para. 1 TTDSG.

De specifieke opslagperiode van de verwerkte gegevens kan niet door ons worden beïnvloed, maar wordt bepaald door Horyzon Media. Meer informatie vindt u in het privacybeleid voor SMART AdServer: https://smartadserver.com/end-user-privacy-policy/.

Yieldlab Ads

Wij hebben Yieldlab Ads op onze website geïntegreerd. Yieldlab Ads is een dienst van Yieldlab AG waarmee gebruikers gerichte advertenties te zien krijgen. Yieldlab Ads gebruikt cookies en andere browsertechnologieën om gebruikersgedrag te evalueren en gebruikers te herkennen. Yieldlab Ads verzamelt informatie over het gedrag van bezoekers op verschillende websites. Deze informatie wordt gebruikt om de relevantie van advertenties te optimaliseren. Yieldlab Ads levert ook gerichte advertenties op basis van gedragsprofielen en geografische locatie. Uw IP-adres en andere identificatiekenmerken, zoals uw user agent, worden doorgegeven aan de provider. In dit geval worden uw gegevens doorgestuurd naar de exploitant van Yieldlab Ads, Yieldlab AG, Colonnaden 41, 20354 Hamburg, Duitsland.

Webtrackingtechnologieën worden gebruikt om gepseudonimiseerde gebruikersprofielen aan te maken. Deze profielen kunnen niet worden samengevoegd met u als natuurlijk persoon, maar worden bijvoorbeeld gebruikt voor segmentatie bij het weergeven van advertenties.

Het gebruik van Yieldlab Ads is gebaseerd op uw toestemming in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. a. AVG en § 25 par. 1 TTDSG.

De specifieke opslagperiode van de verwerkte gegevens kan niet door ons worden beïnvloed, maar wordt bepaald door Yieldlab AG. Meer informatie kunt u vinden in het privacybeleid voor Yieldlab Ads: http://yieldlab.de/meta-navigation/datenschutzerklaerung/.

Yieldmo Ads

Wij hebben Yieldmo Ads op onze website geïntegreerd. Yieldmo Ads is een dienst van Yieldmo, Inc. die gerichte advertenties aan gebruikers weergeeft. Yieldmo Ads gebruikt cookies en andere browsertechnologieën om gebruikersgedrag te evalueren en gebruikers te herkennen. Yieldmo Ads verzamelt informatie over het gedrag van bezoekers op verschillende websites. Deze informatie wordt gebruikt om de relevantie van advertenties te optimaliseren. Yieldmo Ads levert ook gerichte advertenties op basis van gedragsprofielen en geografische locatie. Uw IP-adres en andere identificatiekenmerken zoals uw gebruikersagent worden doorgegeven aan de provider. In dit geval worden uw gegevens doorgegeven aan de exploitant van Yieldmo Ads, Yieldmo, Inc, New York, New York, VS.

Webtrackingtechnologieën worden gebruikt om gepseudonimiseerde gebruikersprofielen aan te maken. Deze profielen kunnen niet worden samengevoegd met u als natuurlijk persoon, maar worden bijvoorbeeld gebruikt voor segmentatie bij het weergeven van advertenties.

Het gebruik van Yieldmo Ads is gebaseerd op uw toestemming in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. a. AVG en § 25 para. 1 TTDSG.

De specifieke opslagperiode van de verwerkte gegevens kan niet door ons worden beïnvloed, maar wordt bepaald door Yieldmo, Inc. Meer informatie kunt u vinden in het privacybeleid voor Yieldmo Ads: https://www.yieldmo.com/privacy-policy/.

Sharethrough Ads

Wij hebben Sharethrough Ads op onze website geïntegreerd. Sharethrough Ads is een dienst van Sharethrough, Inc. die gerichte advertenties aan gebruikers weergeeft. Sharethrough Ads gebruikt cookies en andere browsertechnologieën om gebruikersgedrag te evalueren en gebruikers te herkennen. Sharethrough Ads verzamelt informatie over het gedrag van bezoekers op verschillende websites. Deze informatie wordt gebruikt om de relevantie van advertenties te optimaliseren. Bovendien levert Sharethrough Ads gerichte advertenties op basis van gedragsprofielen en geografische locatie. Uw IP-adres en andere identificatiekenmerken zoals uw gebruikersagent worden doorgegeven aan de provider. In dit geval worden uw gegevens doorgestuurd naar de exploitant van Sharethrough Ads, Sharethrough, Inc, 170 Columbus Avenue, Suite 280, San Francisco, CA 94133, Verenigde Staten.

Webtrackingtechnologieën worden gebruikt om gepseudonimiseerde gebruikersprofielen aan te maken. Deze profielen kunnen niet met u als natuurlijk persoon worden samengevoegd, maar worden bijvoorbeeld gebruikt voor segmentatie bij het weergeven van advertenties.

Het gebruik van Sharethrough Ads is gebaseerd op uw toestemming in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. a. AVG en § 25 para. 1 TTDSG.

De specifieke opslagperiode van de verwerkte gegevens kan niet door ons worden beïnvloed, maar wordt bepaald door Sharethrough, Inc. Meer informatie kunt u vinden in het privacybeleid voor Sharethrough Ads: http://platform-cdn.sharethrough.com/privacy-policy.

Taboola Ads

Type en omvang van de verwerking:

Wij hebben Taboola Ads op onze website geïntegreerd. Taboola Ads is een dienst van Taboola, Inc. voor het weergeven van gerichte advertenties aan gebruikers. Taboola Ads gebruikt cookies en andere browsertechnologieën om gebruikersgedrag te evalueren en gebruikers te herkennen.

Taboola Ads verzamelt informatie over het gedrag van bezoekers op verschillende websites. Deze informatie wordt gebruikt om de relevantie van advertenties te optimaliseren. Bovendien levert Taboola Ads gerichte advertenties op basis van gedragsprofielen en geografische locatie. Uw IP-adres en andere identificatiekenmerken, zoals uw user agent, worden doorgegeven aan de provider.

In dat geval worden uw gegevens doorgegeven aan de exploitant van Taboola Ads, Taboola, Inc, 16 Madison Square West, 7th fl., New York, NY, 10010, Verenigde Staten.

Het gebruik van Taboola Ads is gebaseerd op uw toestemming in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. a. AVG en § 25 para. 1 TTDSG.

De specifieke opslagperiode van de verwerkte gegevens kan niet door ons worden beïnvloed, maar wordt bepaald door Taboola, Inc. Meer informatie kunt u vinden in het privacybeleid voor Taboola Ads: https://www.taboola.com/de/privacy-policy.

Teads Ads

Wij hebben Teads Ads op onze website geïntegreerd. Teads Ads is een dienst van Teads SA waarmee gerichte advertenties aan gebruikers worden getoond. Teads Ads gebruikt cookies en andere browsertechnologieën om gebruikersgedrag te evalueren en gebruikers te herkennen. Teads Ads verzamelt informatie over het gedrag van bezoekers op verschillende websites. Deze informatie wordt gebruikt om de relevantie van advertenties te optimaliseren. Teads Ads levert ook gerichte advertenties op basis van gedragsprofielen en geografische locatie. Uw IP-adres en andere identificatiekenmerken zoals uw gebruikersagent worden doorgegeven aan de provider. In dit geval worden uw gegevens doorgestuurd naar de exploitant van Teads Ads, Teads SA, 5 Rue de la Boucherie1247, Luxemburg, Luxemburg.

Webtrackingtechnologieën worden gebruikt om gepseudonimiseerde gebruikersprofielen aan te maken. Deze profielen kunnen niet worden samengevoegd met u als natuurlijk persoon, maar worden bijvoorbeeld gebruikt voor segmentatie bij het weergeven van advertenties.

Het gebruik van Teads Ads is gebaseerd op uw toestemming in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. a. AVG en § 25 para. 1 TTDSG.

De specifieke opslagperiode van de verwerkte gegevens kan niet door ons beïnvloed worden, maar wordt bepaald door Teads SA. Meer informatie kunt u vinden in het privacybeleid voor Teads Ads: http://www.teads.com/teads-website-privacy-policy/.

Tremor Video Ads

Wij hebben Tremor Video Ads op onze website geïntegreerd. Tremor Video Ads is een dienst van Telaria, Inc. die gerichte advertenties aan gebruikers weergeeft. Tremor Video Ads gebruikt cookies en andere browsertechnologieën om gebruikersgedrag te evalueren en gebruikers te herkennen. Tremor Video Ads verzamelt informatie over het gedrag van bezoekers op verschillende websites. Deze informatie wordt gebruikt om de relevantie van advertenties te optimaliseren. Tremor Video Ads levert ook gerichte reclame op basis van gedragsprofielen en geografische locatie. Uw IP-adres en andere identificatiekenmerken zoals uw user agent worden doorgegeven aan de provider. In dit geval worden uw gegevens doorgegeven aan de exploitant van Tremor Video Ads, Telaria Inc., New York, New York, VS.

Webtrackingtechnologieën worden gebruikt om gepseudonimiseerde gebruikersprofielen aan te maken. Deze profielen kunnen niet worden samengevoegd met u als natuurlijk persoon, maar worden bijvoorbeeld gebruikt voor segmentatie bij het weergeven van advertenties.

Het gebruik van Tremor Video Ads is gebaseerd op uw toestemming in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. a. AVG en § 25 para. 1 TTDSG.

De specifieke opslagperiode van de verwerkte gegevens kan niet door ons worden beïnvloed, maar wordt bepaald door Telaria, Inc. Meer informatie kunt u vinden in het privacybeleid voor Tremor Video Ads: https://www.tremorvideo.com/privacy-policy/.

Triple Lift Ads

Wij hebben Triple Lift Ads op onze website geïntegreerd. Triple Lift Ads is een dienst van Triple Lift, Inc. waarmee gebruikers gerichte advertenties te zien krijgen. Triple Lift Ads maakt gebruik van cookies en andere browsertechnologieën om gebruikersgedrag te evalueren en gebruikers te herkennen. Triple Lift Ads verzamelt informatie over het gedrag van bezoekers op verschillende websites. Deze informatie wordt gebruikt om de relevantie van advertenties te optimaliseren. Daarnaast levert Triple Lift Ads gerichte reclame op basis van gedragsprofielen en geografische locatie. Uw IP-adres en andere identificatiekenmerken zoals uw user agent worden doorgegeven aan de provider. In dit geval worden uw gegevens doorgegeven aan de exploitant van Triple Lift Ads, Triple Lift, Inc, New York, New York, VS.

Webtrackingtechnologieën worden gebruikt om gepseudonimiseerde gebruikersprofielen aan te maken. Deze profielen kunnen niet worden samengevoegd met u als natuurlijk persoon, maar worden bijvoorbeeld gebruikt voor segmentatie bij het weergeven van advertenties.

Het gebruik van Triple Lift Ads is gebaseerd op uw toestemming in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. a. AVG en § 25 para. 1 TTDSG.

De specifieke opslagperiode van de verwerkte gegevens kan niet door ons worden beïnvloed, maar wordt bepaald door Triple Lift, Inc. Meer informatie kunt u vinden in het privacybeleid voor Triple Lift Ads: https://triplelift.com/privacy/.

Xandr (AppNexus)

Wij hebben AppNexus op onze website geïntegreerd. AppNexus is een dienst van AppNexus Inc. om gebruikers gerichte reclame te tonen. AppNexus gebruikt cookies en andere browsertechnologieën om gebruikersgedrag te evalueren en gebruikers te herkennen.

AppNexus verzamelt informatie over het gedrag van bezoekers op verschillende websites. Deze informatie wordt gebruikt om de relevantie van advertenties te optimaliseren. Bovendien levert AppNexus gerichte reclame op basis van gedragsprofielen en geografische locatie. Uw IP-adres en andere identificatiekenmerken zoals uw user agent worden naar de provider verzonden.

In dat geval worden uw gegevens doorgegeven aan de exploitant van AppNexus, AppNexus Inc., New York, New York, VS.

Het gebruik van AppNexus is gebaseerd op uw toestemming in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. a. AVG en § 25 par. 1 TTDSG.

De specifieke opslagperiode van de verwerkte gegevens kan niet door ons worden beïnvloed, maar wordt bepaald door AppNexus Inc. Meer informatie kunt u vinden in het privacybeleid van AppNexus: https://www.appnexus.com/platform-privacy-policy.

Usercentrics

Wij hebben Usercentrics op onze website geïntegreerd. Usercentrics is een toestemmingsoplossing van Usercentrics GmbH, Rosental 4, 80331 München, Duitsland, waarmee toestemming voor de opslag van cookies kan worden verkregen en gedocumenteerd. Usercentrics gebruikt cookies of andere webtechnologieën om gebruikers te herkennen en de gegeven of ingetrokken toestemming op te slaan.

Het gebruik van de service is gebaseerd op de wettelijk vereiste toestemming voor het gebruik van cookies in overeenstemming met Art. 6 par. 1 lit. c. AVG.

De specifieke opslagperiode van de verwerkte gegevens kan niet door ons worden beïnvloed, maar wordt bepaald door Usercentrics GmbH. Meer informatie kunt u vinden in het privacybeleid van Usercentrics: https://usercentrics.com/privacy-policy/.

Twiago 

Wij gebruiken de diensten van Twiago (twiago GmbH, Charlotten Str. 61, 51149 Keulen, Duitsland) voor gepersonaliseerde marketing, bijv. het weergeven van advertenties binnen andere online aanbiedingen op basis van de veronderstelde interesses van gebruikers.

Het gebruik van Twiago is gebaseerd op uw toestemming in overeenstemming met art. 6 lid 1 lit. a. AVG en § 25 lid 1 TTDSG.

De specifieke opslagperiode van de verwerkte gegevens kan niet door ons worden beïnvloed, maar wordt bepaald door Twiago. Meer informatie vindt u in het privacybeleid van Twiago: http://www.twiago.com/datenschutz/.

Online toepassingen

Wij bieden sollicitanten de mogelijkheid om online op onze website te solliciteren. Om in de sollicitatieprocedure opgenomen te worden, moeten sollicitanten ons via het formulier alle persoonlijke gegevens verstrekken die nodig zijn voor een goed onderbouwde en geïnformeerde beoordeling en selectie.

Wij gebruiken de dienst Onlyfy van New Work SE, Am Strandkai 1, 20457 Hamburg, Duitsland, voor applicatiebeheer. Onlyfy verwerkt persoonsgegevens in het kader van deze activiteiten alleen namens en voor de doeleinden van WhiteWall Media GmbH en is daarom een zogenaamde verwerker in de zin van Art. 4 Nr. 8 AVG. Wij hebben met New Work SE een orderverwerkingscontract gesloten, waarin wij New Work SE verplichten om de gegevens van onze klanten te beschermen en niet aan derden door te geven.

Meer informatie over gegevensverwerking in overeenstemming met Art. 13 AVG vindt u direct in het applicatieplatform.

Aanwezigheid in sociale media

Om ons bedrijf zo goed mogelijk te presenteren en om met u als gebruiker, klant of geïnteresseerde te communiceren en u te informeren over de diensten die wij aanbieden, maken wij gebruik van onze aanwezigheid op sociale netwerken. Bij het gebruik van sociale netwerken worden gegevens verwerkt buiten de Europese Unie (EU) en de Europese Economische Ruimte (EER). Een gelijkwaardig niveau van gegevensbescherming als in de EU kan niet in alle landen buiten de EU worden gegarandeerd.  In deze context kunnen er voor u als gebruiker risico's ontstaan als de doorgegeven gegevens worden verwerkt in zogenaamde derde landen met een ontoereikend niveau van gegevensbescherming.

Dit maakt het moeilijker om bekende gebruikersrechten af te dwingen. Bovendien worden uw gegevens mogelijk niet in uw belang verwerkt door de provider in het derde land.

Wij geven persoonsgegevens alleen door aan derde landen waarvoor een passend beschermingsniveau is bevestigd of als de overdracht van persoonsgegevens kan worden gewaarborgd door contractuele overeenkomsten of andere geschikte garanties.

Naast de respectieve aanbieder van een sociaal netwerk, verzamelen en verwerken wij ook persoonlijke gebruikersgegevens op zogenaamde "fanpagina's". Deze mededeling informeert u welke gegevens wij van u verzamelen op onze social media-sites, hoe wij deze gebruiken en hoe u bezwaar kunt maken tegen het gebruik van uw gegevens. De respectieve gegevensverwerkingsdoeleinden en gegevenscategorieën zijn te vinden in het respectieve aanbod dat hieronder in meer detail wordt vermeld.

De activiteiten in sociale media die door ons worden beheerd en hieronder in meer detail worden beschreven, worden uitgevoerd op basis van een belangenafweging in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. f) AVG.

Om dit te bereiken, worden cookies gebruikt die het gedrag van de gebruiker registreren en een profilering van de gebruiker mogelijk maken.   Een specifieke lijst van de doeleinden waarvoor gebruikersgegevens worden verwerkt, vindt u in de mededelingen over gegevensbescherming van de respectieve providers. Door de juiste instellingen in uw gebruikersaccount aan te brengen, kunt u het opstellen van profielen beperken, althans tot op zekere hoogte. Lees voor de exacte procedure de betreffende informatie over gegevensbescherming van de betreffende aanbieder.

De relevante platforms zijn:

  • Facebook (Verantwoordelijke instantie: Meta Platforms Ierland Ltd  4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland - Informatie over gegevensbescherming van de platformbeheerder: https://privacycenter.instagram.com/policy/)

  • Instagram (Verantwoordelijke instantie: Meta Platforms Ierland Ltd  4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland - Informatie over gegevensbescherming van de platformbeheerder: https://privacycenter.instagram.com/policy/)

  • YouTube (Verantwoordelijke instantie: Google Ierland Limited  Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland - Informatie over gegevensbescherming van de platformbeheerder: https://policies.google.com/privacy?hl=nl)

WhiteWall Media GmbH gebruikt profielen op de genoemde platforms om producten en diensten onder de aandacht te brengen en om te communiceren met klanten, geïnteresseerden en andere gebruikers van het platform.

In deze context gebruiken de platformbeheerders ook bepaalde gegevens die zij van gebruikers van het platform hebben verzameld (bijv. of een foto op een profiel "geliked" is of dat er commentaar op is gegeven) om geaggregeerde gebruiksstatistieken te maken en deze beschikbaar te stellen aan de respectieve beheerders van het profiel (zogenaamde "inzichten" of "analytics"). Wij als profielbeheerder ontvangen ook dergelijke gebruiksstatistieken. Uit de informatie die wij als profielbeheerders ontvangen, kunnen wij geen conclusies trekken over individuele gebruikers. De profielbeheerder heeft zelf geen toegang tot persoonlijke gegevens die de platformbeheerder verwerkt voor het maken van gebruiksstatistieken. Alleen de desbetreffende platformbeheerder bepaalt welke gegevens voor deze doeleinden worden verwerkt en hoe. Als profielbeheerder heeft WhiteWall Media GmbH geen wettelijke of feitelijke invloed op de verwerking door de platformbeheerders.

Voor de verwerking in verband met de aanmaak van gebruiksstatistieken worden WhiteWall Media GmbH en de respectieve platformexploitant beschouwd als gezamenlijke verantwoordelijken voor de verwerking in de zin van art. 26 AVG.

Waar mogelijk zijn er overeenkomsten voor gezamenlijke verantwoordelijkheid met de respectieve platformexploitanten.

Bovendien vindt de gegevensverwerking door WhiteWall Media GmbH als profielbeheerder slechts in zeer beperkte mate plaats:

  • Verwerking van gebruikersnamen en individuele berichten wanneer u contact met ons opneemt via messenger-diensten 

  • Verwerking van gebruikersnamen bij deelname aan wedstrijden. De relevante deelnamevoorwaarden zijn in elk geval van toepassing.  

  • Verwerking van gebruikersnamen en postings in het kader van onderzoeken en, indien nodig, het verkrijgen van toestemming voor het opnieuw posten van afbeeldingen

Voor deze doeleinden verwerken wij over het algemeen alleen uw naam, berichtinhoud, commentaarinhoud en de profielinformatie die u "openbaar" hebt verstrekt.

Status: Juli 2024